3. Cami Çocukları Spor Oyunları başlıyor

Çorum Belediyesi ile Müftülük tarafından düzenlenen 3. Cami Çocukları Spor Oyunları bu yılda futbol, masa tenisi, dart ve satranç branşlarında yapılacak. Oyunlar için başvurular 25 Haziran’da başlayıp 6 Temmuz’da sona erecek. Müsabakalar ise 16 Temmuz’da başlayacak. Dört kategoride sporculara alınacak malzeme ve hediyelerin toplam miktarı ise 105 bin lira olarak açıklandı. Hedef bu yıl katılım sayısını ikiye katlamak.

3. Cami Çocukları Spor Oyunları başlıyor

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­ye­si ile İl Müf­tü­lü­ğü ta­ra­fın­dan or­tak­la­şa dü­zen­le­nen 3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rı pro­to­ko­lü dün dü­zen­le­nen tö­ren­le im­za­lan­dı. İm­za tö­re­ni­ne Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, İl Müf­tü­sü Ah­met Akın, Be­le­di­ye Spor Mü­dü­rü Na­dir So­lak ile  Ku­ran Kurs­la­rın­dan So­rum­lu Müf­tü Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Pa­muk­lu ile tur­nu­va­da mü­ca­de­le ede­cek spor­cu­lar ka­tıl­dı.

Tö­ren­de ilk ko­nuş­ma­yı Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan yap­tı. Can­dan, ilk yı­lın­da ha­lı sa­ha fut­bol tur­nu­va­sı ola­rak baş­lat­tık­la­rı oyun­la­rın geç­ti­ği­miz yıl dört ka­te­go­ri­de ve ka­tı­lı­mın yük­sel­di­ği­ni be­lir­te­rek ‘İl­gi­nin yük­sek ol­ma­sı biz­le­ri son de­re­ce mut­lu edi­yor.

Ço­cuk­la­rı­mı­zın ta­til­le­rin­de hem di­ni bil­gi­le­ri öğ­ren­me­le­ri hem­de spor et­kin­lik­le­ri­ne ka­tım­la­rı­nı son de­re­ce önem­li. Ger­çek­ten çok zor­lu bir et­kin­lik için ge­rek Be­le­di­ye­miz Spor Mü­dür­lü­ğü ge­rek­se Müf­tü­lük­te­ki ar­ka­daş­lar bü­yük öz­ve­ri ile ça­lı­şa­rak bu fa­ali­ye­ti ya­pı­yor­lar.

Biz­ler sos­yal Be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı doğ­rul­tu­sun­da Tür­ki­ye’de ör­nek bir uy­gu­la­ma­ya da­ha bu or­ga­ni­ze ile im­za atı­yo­ruz. Ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­li­şi­mi nok­ta­sın­da ya­pı­la­cak her tür­lü or­ga­ni­ze­ye kat­kı ver­me­ye de­vam edi­yo­ruz. Ben bu or­ga­ni­ze­de mü­ca­de­le ede­cek tüm ço­cuk­la­rı­mı­za şim­di­den ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum’ de­di.

İm­za tö­re­nin­de ko­nu­şan Müf­tü Ah­met Akın ise Tur­han Can­dan’ın söy­le­ne­cek­le­ri söy­le­di­ği­ni be­lir­te­rek ‘Bir tek ila­ve yap­mak is­ti­yo­rum, ço­cuk­la­rı­mı­zın di­ni bil­gi­le­rin ya­nın­da sos­yal ve spor­tif ga­li­şim­le­ri­ni pey­gam­ber efen­di­mi­zin­de bu­yur­muş­tur. Bu or­ga­ni­ze ger­çek­ten bu an­lam­da çok önem­li­dir.

Ço­rum Be­le­di­ye­si sos­yal be­le­di­ye­ci­lik­te hep ör­nek ol­muş­tur. Ca­mi ve ku­ran kurs­la­rı­mı­zın ek­sik­le­ri­nin gi­de­ril­me­sin­de sağ­la­nan kat­kı­lar tüm müf­tü ar­ka­daş­lar ta­ra­fın­dan tak­dir edi­li­yor. Bu or­ga­ni­ze­de ger­çek­ten Tür­ki­ye’ye ör­nek bir pro­je ve eme­ği ge­çen her­ke­se çok te­şek­kür edi­yo­rum’ de­di.

Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan ve Müf­tü Ah­met Akın pro­to­kü­lü im­za­la­dı­lar.
Ge­çen yıl 509 spor­cu ka­tıl­dı

Spor oyun­la­rı­na geç­ti­ği­miz yıl fut­bol bran­şın­da 31 ta­kım­da 372, sat­ranç bran­şın­da 47 er­kek ve 10 kız, ma­sa te­ni­sin­de 21 er­kek, 7 kız ve dart bran­şın­da ise 37 er­kek ve 5 kız ol­mak üze­re top­lam 509 spor­cu ka­tıl­dı. Bu yıl ka­tı­lı­mın da­ha­da art­ma­sı bek­le­ni­yor.

Baş­vu­ru­lar 25 Ha­zi­ran 6 Tem­muz ara­sın­da
3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rı er­kek­ler­de fut­bol, sat­ranç, ma­sa te­ni­si ve dart kız­lar­da ise sat­ranç, ma­sa te­ni­si ve dart ka­te­go­ri­le­rin­de dü­zen­le­ne­cek. Oyun­la­ra ka­tıl­mak is­te­yen­ler 25 Ha­zi­ran’da baş­la­yıp 6 Tem­muz’da so­na ere­cek baş­vu­ru sü­re­sin­de ka­yıt­la­rı­nı yap­tı­ra­bi­le­cek­ler. Oyun­la­rın ise 16 Tem­muz’da baş­la­ma­sı plan­la­nı­yor.
Top­lam ödül 105 bin li­ra
Ço­rum Be­le­di­ye­si ile Müf­tü­lük ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rın­da top­lam da­ğı­tı­la­cak mal­ze­me ve ödül­le­rin top­la­mı ise 105 bin li­ra ola­rak açık­lan­dı. Mü­sa­ba­ka­lar­da 440 adet for­ma, şort ve toz­luk, 480 ha­lı sa­ha fut­bol ayak­ka­bı­sı, 480 adet tek­me­lik, 40 ka­le­ci ka­za­ğı ve şor­tu ile el­di­ve­ni, 80 eşorf­man ta­kı­mı, 500 tşört ve ödül ola­rak ise 96 bi­sik­let da­ğı­tı­la­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER