Ahmet Ağabey helallik istedi.

Çorum amatör sporuna 50 yılı aşkın süredir hizmet veren Ahmet Aylar bugün Ankara’da geçireceği ameliyat öncesinde tüm sevenlerinden helallik ve dua istedi.

Ahmet Ağabey helallik istedi.

Ha­lil ÖZ­TÜRK
Ço­rum Ama­tör s­po­ru­na 50 yı­lı aş­kın sü­re­dir hiz­met ve­ren Ah­met Ay­lar tüm se­ven­le­rin­den dua ve he­lal­lik is­te­di. Ay­lar yak­la­şık bir ay­dır sü­ren tet­kik ve in­ce­le­me­le­rin so­nu­cun­da bu­gün An­ka­ra’da ge­çi­re­ce­ği ope­ras­yon ön­ce­sin­de ya­yın­la­dı­ğı me­sa­jın­da tüm se­ven­le­rin­den dua ve he­lal­lik is­te­di ta­me­men ken­di ka­le­min­den çı­kan dü­şün­ce­le­ri ay­nen şöy­le:
‘Kar­deş­le­rim, ar­ka­daş­la­rım can dost­la­rım. Ah­met Ay­lar ola­rak tam 32 gün­dür ken­dim­de baş­gös­te­ren bir ra­hat­sız­lık ne­de­ni ile siz­ler­le ile­ti­şim ek­sik­li­ği­ni bi­le­rek ve is­te­ye­rek ya­şa­dım. Ha­ta­mı et­tim bil­mi­yo­rum ken­dim­ce doğ­ru ola­nı yap­tı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Çün­kü be­ni se­ven­le­rin, be­nim sev­dik­le­ri­min be­nim yü­züm­den bir sa­ni­ye da­hi üzün­tü duy­ma­la­rı be­ni ger­çek­ten çok üzer­di. Bu yüz­den ken­di ka­bu­ğu­ma çe­ki­lip sı­kın­tı­lı gün­le­ri yal­nız ge­çir­me­yi ter­cih et­tim. Ha­ta et­tim­se her­kes­ten af­fet­me­le­ri­ni bek­li­yo­rum.
Bu­gün iti­ba­ri ile An­ka­ra’da bir ame­li­yat ola­ca­ğım. İn­şal­lah ya­pı­lan te­da­vi­ler ve tet­kik­ler ve dok­tor­la­rı­mın ifa­de­le­ri ile kor­ku­la­cak bir şey ol­ma­dı­ğı­nı ça­buk teş­his edil­me­si­nin be­nim le­hi­me ol­du­ğu­nu söy­lü­yor­lar. An­cak so­nuç­ta bı­çak al­tı­na ya­tı­yor­su­nuz. Al­lah’ın kıs­met eder­se ge­ne gö­rü­şü­rüz in­şal­lah. Du­ala­rı­nı­zı ek­sik et­me­yin bu­na her za­man­kin­den da­ha faz­la ih­ti­ya­cım var. Her­kes­ten ba­na hak­la­rı­nı he­lal et­me­le­ri­ni di­li­yo­rum. Eğer be­nim­de bi­ri­le­ri hak­kın­da ufa­cık bir hak­kım var ise he­lal ol­sun, hoş­ca ka­lın’ de­di.
Biz­de şah­sı­mız adı­na Ah­met abi­mi­ze rab­bim­den acil şi­fa­lar di­li­yo­ruz. En kı­sa sü­re­de sağ­lı­ğı­na ka­vu­şa­rak çar­şam­ba gün­le­ri kah­val­tı­mı­za kal­dı­ğı yer­den de­vam et­mek is­ti­yo­ruz. Ta­bi­ki du­ala­rı­mız ve kal­bi­miz onun­la bir­lik­te Ah­met abi biz­den ya­nı­da hak­kı­mız he­la­li hoş ol­sun.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER