‘Alamayacağımız futbolcu yok’

Çorum Belediyespor Başkanı Fatih Özcan, üç yıllık proje dedikleri için hedef küçülttükleri gibi yanlış bir algının olduğunu belirterek ‘Çorum isminin olduğu her yerde iddia olur. Çorum her zaman futbolcuların gelmek istediği bir şehirdir. Bizimde kulüp olarak alamayacağız futbolcu yoktur’ dedi.

‘Alamayacağımız futbolcu yok’

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can im­za tö­re­ni ön­ce­sin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar ve ge­liş­me­ler hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. Öz­can ko­nuş­ma­sı­na Ümit Kay­han’a baş­sağ­lı­ğı di­le­ye­rek baş­la­dı.
Gö­re­ve gel­dik­ten son­ra en iyi kad­ro­yu oluş­tur­mak için ça­lış­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Öz­can ‘Ha­mit Işık kar­de­şim bir çok isim­le gö­rüş­tü an­cak sis­te­mi olan, oyu­nu oku­ya­bi­len, bir kaç oyun­cu de­ğiş­ti­ğin­de sis­te­mi bo­zul­ma­yan ve pren­sip sa­hi­bi isim ola­rak da­ha ön­ce­de bir­lik­te ça­lış­tı­ğı Fah­ret­tin Say­han is­min­de ka­rar kıl­dık.


Ka­mu­oyun­da Tek­nik He­yet için­de Ço­rum­lu bir is­min bu­lun­ma­sı ıs­ra­rı­nı biz­de Fah­ret­tin Ho­ca­ma ilet­tik oda ta­nı­dı­ğı isim ola­rak Ser­kan Gü­ney ile ça­lış­mak is­te­ği­ni ilet­ti.
Ken­di­si­ne inan­cı­mız tam ve gü­ve­ni­yo­ruz. Biz üç yıl­lık bir pro­je ile yo­la çı­kı­yo­ruz. Bu­nu söy­le­yin­ce yan­lış an­la­yan­lar var. Ço­rum is­mi her za­man zir­ve­ye oy­nar ve he­def­siz ol­maz. Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ol­du­ğu gi­bi 15-20 fut­bol­cu gön­de­rip ye­ni­den ta­kım kur­mak­la ol­ma­dı­ğı­nı çok acı şe­kil­de ya­şa­dık. Be­nim­de için­de ol­du­ğum yö­ne­tim­ler hep ay­nı yan­lış­la­rı yap­tı.


Biz üç yıl­lık bir plan­la­ma ile yo­la çı­ka­ca­ğız. Bu de­mek de­ğil­dir­ki he­de­fe oy­na­ma­ya­ca­ğız. Tüm trans­fer­le­ri ya­par­ken bir son­ra­ki yıl­la­rın he­sa­bı­nı ya­pa­rak ha­re­ket edi­yo­ruz. Trans­fer­de ace­le­ci de­ği­liz tek­nik ekip ti­tiz bir ça­lış­ma için­de ve is­te­di­ği­miz oyun­cu­lar­la gö­rüş­me­le­ri­miz sü­rü­yor,
Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ala­ma­ya­ca­ğı oyun­cu yok­tur. İs­te­di­ği­miz her fut­bol­cu­yu alı­rız an­cak ta­kım için­de­ki den­ge­le­ri boz­ma­mak adı­na ti­tiz dav­ra­nı­yo­ruz. Ço­rum fut­bol ca­mi­asın­da her za­man he­def ta­kı­mı­dır. Ye­ni te­si­si ile sta­dı ile şe­hir ta­kı­mı ol­ma­sı ile her za­man fut­bol­cu­la­rın gel­mek için can at­tı­ğı bir ku­lüp­tür. Bu yüz­den biz is­te­di­ği­miz özel­lik­ler­de isim­le­ri kad­ro­mu­za kat­mak için ar­ka­daş­lar ça­lı­şı­yor­lar’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2018, 11:07
YORUM EKLE
YORUMLAR
Naci gez
Naci gez - 5 yıl Önce

Kolaycı ve kaçamak cevap olmuş 3 yolluk plan net açıklayın beyler 1. Ne 2. Yıl ne 3. Yıl ne olacak eğer bu takımın 1. Yıl hedefi şampiyonluk değilse hepinize güle güle ikna olamadık açık söyleyelim dolambaçlı demeç olmuş uyanıklık olmuş...

salih
salih - 5 yıl Önce

he he gülüyüm bari.kusura bakmayın bu şehir 3 yıl değil 2 yıl bile bekleyemez.

SIRADAKİ HABER