Alkışların en büyüğü size

Ço­rum Ama­tör fut­bo­lun­da se­zo­nun son şam­pi­yon­lu­ğu­nu İs­ki­lip­gü­cü ta­kı­mı ka­zan­dı. Bu şam­pi­yon­lu­ğun an­la­mı çok da­ha bü­yük. Çün­ki İs­ki­lip il­çe­sin­de fut­bol oy­na­ma­ya uy­gun sa­ha­sı ol­ma­yan şart­lar­da ça­lı­şan ve her maç için Ço­rum’a gel­mek zo­run­da ka­lan bir ta­kım tüm ra­kip­le­ri­ni ge­ri­de bı­ra­ka­rak şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­dı. Ta­bi­ki bu­nun an­la­mı çok da­ha bü­yük.

Alkışların en büyüğü size

Ço­rum Ama­tör fut­bo­lun­da se­zo­nun son şam­pi­yon­lu­ğu­nu İs­ki­lip­gü­cü ta­kı­mı ka­zan­dı. Bu şam­pi­yon­lu­ğun an­la­mı çok da­ha bü­yük. Çün­ki İs­ki­lip il­çe­sin­de fut­bol oy­na­ma­ya uy­gun sa­ha­sı ol­ma­yan şart­lar­da ça­lı­şan ve her maç için Ço­rum’a gel­mek zo­run­da ka­lan bir ta­kım tüm ra­kip­le­ri­ni ge­ri­de bı­ra­ka­rak şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­dı. Ta­bi­ki bu­nun an­la­mı çok da­ha bü­yük.


Ama­tör ku­lüp­le­rin eko­no­mik du­ru­mu ma­lum. İs­ki­lip il­çe­sin­de iki ama­tör ku­lüp ol­ma­sı ne­de­ni ile des­tek bul­mak­ta zor. An­cak İs­ki­lip­gü­cü Baş­ka­nı Ni­hat Ar­mut­çu ki­şi­sel gi­ri­şim­le­ri ve ça­lış­ma­la­rı ile ku­lü­bün fark­lı branş­lar­da yap­tı­ğı ak­ti­vi­te­ler ile ayak­ta tut­ma­nın ya­nın­da he­de­fe oy­na­yan bir ta­kım oluş­tur­ma ça­ba­sın­da.


Onun bu ça­ba­sın­da kuş­ku­suz di­ğer en bü­yük pay sa­hi­bi isim Ba­ha­dır Tel­li. Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni olan Ba­ha­dır Tel­li ku­lü­bün alt ya­pı­sın­dan so­rum­lu isim. Tüm kü­çük yaş grup­la­rın­dan so­rum­lu. Bu so­rum­lu­luk an­tre­nör de­di­ği­mi­ze bak­ma­yın ta­kı­mın her şe­yi. An­tren­man yap­tır­ma­nın ya­nın­da, mal­ze­me­ci­lik ya­pı­yor, ço­cuk­la­rın so­run­la­rı ile ya­kın­dan il­gi­le­ni­yor her maç dep­las­ma­na gel­dik­le­ri için haf­ta­da en az iki kez mi­ni­büs şö­fö­rü olu­yor ve ta­kı­mı Ço­rum’a ge­ti­ri­yor.
Dö­ner­ken ço­cuk­la­rın an­ne ve ba­ba­sı olu­yor on­la­rın ye­me­ği­ni ye­di­ri­yor ka­rın­la­rı­nı do­yu­ru­yor, ka­zan­dık­la­rın­da  kut­lu­yor kay­bet­tik­le­rin­de te­sel­li edi­yor. Ya­ni kı­sa­ca­sı on­la­rın her şe­yi olu­yor. Ço­rum’da ama­tör ku­lüp an­tre­nör­le­ri­nin yap­tı­ğı gi­bi sa­de­ce an­tren­man­dan an­tren­ma­na ve­ya maç­tan ma­ça de­ğil ner­dey­se 24 saa­tin 12’si­ni on­lar­la bir­lik­te ge­çi­ri­yor.


İl­çe sa­ha­sı yan­lış ka­rar so­nu­cun­da bu­gün pa­ta­tes tar­la­sı gö­rü­nü­mün­de. Fut­bol oy­na­mak çok zor ta­bi­ki an­tren­man yap­mak­ta. On­lar şart­lar ne olur­sa ol­sun ça­lış­ma­la­rı­na hız kes­me­den de­vam edi­yor­lar ve so­nu­cun­da da ha­ke­dil­miş bir şam­pi­yon­luk ka­za­nı­yor­lar. Üst lig­ler­de ka­za­nı­lan ku­pa­lar­dan da­ha an­lam­lı olan U 12 ka­te­go­ri­sin­de ka­za­nı­lı­yor. Çün­ki bu ku­pa bir an­lam­da ku­lü­bün ge­le­ce­ği de­mek.


Alt ya­pı de­ni­lin­ce ak­la ge­len bir çok ku­lü­bü ge­ri­de bı­ra­ka­rak şam­pi­yon ol­mak çok an­lam­lı ve önem­li. Bu ba­şa­rı­da eme­ği bu­lu­nan Baş­kan Ni­hat Ar­mut­cu, ta­kı­mın so­rum­lu­su Ba­ha­dır Tel­li ve ta­bi­ki sa­ha­da ter dö­ken tüm ço­cuk­la­rı­mı­zın alın­la­rın­dan öpü­yo­rum, al­kış­la­rın en bü­yü­ğü ise si­ze. Ay­nen de­vam hız kes­mek yok ona gö­re. Önü­müz­de­ki se­zon­da bir üst ka­te­go­ri­de ay­nı ba­şa­rı­yı bek­li­yo­ruz siz­ler­den.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER