ASGD Orta Kuşak’ta gruplar belirlendi

23. ASGD Orta Kuşak Futbol Turnuvasında iki grupta 13 takım mücadele edecek. A grubunda Can Hafriyat, Turne İnşaat, Nartkan Mobilya, Kalehisar Köyü, Ağca Kardeşler Hafriyat ve Ulusoy Yağmur Tur, 7 takımlı B grubunda ise Kahveland, Ufak Tefek Cinayetler, Şah İnşaat, Ayka Enerji, Diriliş Gülabibey, Fenomen ve Göktuğ Mobilya yer aldı. Çarşamba günü başlayacak grup maçları 15 Mayıs salı günü sona erecek. Gruplarda ilk dört sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

ASGD Orta Kuşak’ta gruplar belirlendi

HA­RUN AK­KA­YA

Ana­do­lu Spor Ga­ze­te­ci­le­ri Der­ne­ği (ASGD) Ço­rum Şu­be­si ta­ra­fın­dan bu yıl 23.’sü dü­zen­le­ne­cek olan 30 Yaş Or­ta Ku­şak Fut­bol Tur­nu­va­sı’nın ku­ra­la­rı çe­kil­di.

Cu­mar­te­si gü­nü Tür­ki­ye Fa­al Fut­bol Ha­kem­le­ri ve Göz­lem­ci­le­ri ve Göz­lem­ci­le­ri Der­ne­ği (TFFHGD) Lo­ka­lin­de sa­at 12.00’de baş­la­yan top­lan­tı­ya ASGD Şu­be Baş­ka­nı Ha­lil Öz­türk baş­kan­lık yap­tı. ASGD Ço­rum Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­nin de ha­zır bu­lun­du­ğu top­lan­tı­ya ta­kım tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. 

ASGD Ço­rum Şu­be­si Baş­ka­nı Ha­lil Öz­türk, 13 ta­kı­mın mü­ca­de­le ede­ce­ği tur­nu­va­nın sta­tü­sü ile il­gi­li ta­kım­la­ra bil­gi ver­dik­ten son­ra ta­kım­lar ku­ra ile iki gru­ba ay­rıl­dı. 6 ta­kım­lı A gru­bun­da Can Haf­ri­yat, Tur­ne İn­şa­at, Nart­kan Mo­bil­ya, Ka­le­hi­sar Kö­yü, Ağ­ca Kar­deş­ler Haf­ri­yat ve Ulu­soy Yağ­mur Tur, 7 ta­kım­lı B gru­bun­da ise Kah­ve­land, Ufak Te­fek Ci­na­yet­ler, Şah İn­şa­at, Ay­ka Ener­ji, Di­ri­liş Gü­la­bi­bey, Fe­no­men ve Gök­tuğ Mo­bil­ya yer al­dı.

İlk dört­ler çey­rek fi­na­le yük­se­le­cek

Bu haf­ta içe­ri­sin­de baş­la­ya­cak tur­nu­va­da grup maç­la­rı tek dev­re­li lig sta­tü­sü­ne gö­re oy­na­na­cak. Grup maç­la­rı­Maç­lar so­nun­da grup­la­rın­da ilk 4 sı­ra­yı alan ta­kım­lar çey­rek fi­na­le yük­se­le­cek. Çey­rek fi­nal­le bir­lik­te ele­me usu­lüy­le de­vam ede­cek tur­nu­va­da sport­men­lik dı­şı dav­ra­nış­lar­da bu­lu­nan fut­bol­cu­lar men ce­za­sı­na çarp­tı­rı­la­cak. Di­sip­lin su­çu iş­le­yen ta­kım­lar ise tur­nu­va­dan ih­raç edi­le­cek. 
Maç­lar Mi­mar­si­nan Sa­ha­sı’nda oy­na­na­cak. 25 Ni­san çar­şam­ba gü­nü oy­na­na­cak maç­lar­la baş­la­ya­cak olan tur­nu­va­da grup maç­la­rı 15 Ma­yıs Sa­lı gü­nü so­na ere­cek. Grup maç­la­rı so­nun­da ilk dört sı­ra­yı alan ta­kım­la­rın mü­ca­de­le ede­ce­ği çey­rek fi­nal, ya­rı fi­nal ve fi­nal maç­la­rı Ra­ma­zan  ayı içe­ri­sin­de if­tar­dan son­ra be­lir­le­ne­cek bir sa­at­te oy­na­na­cak. Tur­nu­va fiks­tü­rü ya­rın ya­yın­la­na­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER