ASGD Orta Kuşak’ta çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

23. ASGD Or­ta Ku­şak Fut­bol Tur­nu­va­sın­da grup maç­la­rı so­na er­di. Çey­rek fi­nal eş­leş­me­le­ri­de bel­li ol­du.

ASGD Orta Kuşak’ta çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

HA­RUN AK­KA­YA

23. ASGD Or­ta Ku­şak Fut­bol Tur­nu­va­sın­da grup maç­la­rı so­na er­di. Çey­rek fi­nal eş­leş­me­le­ri­de bel­li ol­du. İki grup­ta 13 ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği tur­nu­va­da ilk dört sı­ra­yı alan ta­kım­lar çap­raz ola­rak eş­leş­ti­ler. Çey­rek fi­nal­den iti­ba­ren tek maç­lı ele­mi­nas­yon sis­te­mi­ne gö­re oy­na­na­cak maç­lar 25 Ma­yıs cu­ma ge­ce­si baş­la­ya­cak ve 23 Ha­zi­ran cu­mar­te­si gü­nü oy­na­na­cak fi­nal ma­çı ile so­na ere­cek.

A gru­bun­dan çey­rek fi­na­le yük­se­len Yağ­mur Tur, Nart­kan Mo­bil­ya, Can Haf­ri­yat ve Tur­ne İn­şa­at ta­kım­la­rı­nın ar­dın­dan B gru­bun­dan da Ay­ka Ener­ji bi­rin­ci ola­rak çey­rek fi­na­le yük­se­lir­ken Kah­ve­land ikin­ci ola­rak Şah İn­şa­at üçün­cü Fe­no­men ise dör­dün­cü ola­rak çey­rek fi­na­le is­mi­ni yaz­dı­ran ta­kım­lar ol­du­lar.

Ter­tip Ko­mi­te­si Ra­ma­zan’da spor­cu­la­rın sağ­lı­ğı­nı sı­kın­tı­ya sok­ma­mak ve ge­cik­me ya­şan­ma­ma­sı için çey­rek fi­nal­den iti­ba­ren cu­ma ve cu­mar­te­si ak­şam­la­rı bi­rer maç oy­nan­ma­sı­na ka­rar ver­di. Bu doğ­rul­tu­da tur­nu­va­da çey­rek fi­nal maç­la­rı önü­müz­de­ki haf­ta so­nun­dan iti­ba­ren baş­la­ya­cak. Çey­rek fi­nal ve fi­nül maç­la­rı da Mi­mar Si­nan semt sa­ha­sın­da oy­na­na­cak. Tur­nu­va­nın fi­nal ma­çı­nın oy­na­na­ca­ğı sa­ha ve sa­at ise ter­tip ko­mi­te­si ta­ra­fın­dan da­ha son­ra açık­la­na­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER