Aşkan istifa etti

Çorum Belediyespor Genel Kaptanı Kenan Aşkan yeni oluşucak yönetimin önünü açmak için görevinden istifa etti. Aşkan, çok iyi başladıkları sezonda hedeflerine ulaşamadıklarını bunun üzüntüsünü yaşadıklarını öyledi. Aşkan, önümüzdeki hafta yapılacak genel kurul öncesi yeni yönetimin önünü açmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Aşkan istifa etti

HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Ge­nel Kap­tan Ke­nan Aş­kan ye­ni yö­ne­ti­min önü­nü aç­mak için gö­re­vin­den is­ti­fa et­ti­ği­ni açık­la­dı.
Ka­ra­ca­bey dep­las­ma­nın­da ta­kım ola­rak ilk ya­rı­da kö­tü oy­na­dık­la­rı­nı an­cak ikin­ci ya­rı­da da­ha iyi bir fut­bol or­ta­ya ko­ya­rak ga­lip ay­rıl­dık­la­rı­nı se­zo­nu böy­le ka­pat­tık­la­rı için bu­ruk se­vinç ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten Aş­kan ‘Ger­çek­ten bü­yük he­def­ler­le baş­la­dık ve ilk ya­rı­da da bu he­de­fi­mi­ze çok ya­kın­dık.

An­cak ikin­ci ya­rı­da ya­şa­dı­ğı­mız bü­yük dü­şüş ve şans­sız­lık­lar so­nu­cun­da play-off dı­şın­da kal­dık. Ger­çek­ten çok üz­gü­nüz is­te­dik an­cak ol­ma­dı na­si­bi­miz­de de­mek­ki yok­muş. Di­ye­cek faz­la bir şey yok.
Ben bu gö­re­ve baş­la­dı­ğım gün­den iti­ba­ren bir­lik­te ça­lış­mak­tan gu­rur ve onur duy­du­ğum baş­ta Onur­sal Baş­ka­nı­mız Ze­ki Gül, Ku­lüp Baş­ka­nı­mız Ömer Ba­la­ban ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­mi­ze, bir­lik­te gö­rev yap­tı­ğım Tek­nik He­yet­le­re ve fut­bol­cu kar­deş­le­ri­me çok te­şek­kür edi­yo­rum.

Bir­lik­te ça­lış­mak­tan son de­re­ce mem­nun ol­dum. An­cak ye­ni se­zon ön­ce­sin­de önü­müz­de­ki haf­ta ya­pı­la­cak Ge­nel Ku­rul ön­ce­sin­de ye­ni olu­şa­cak yö­ne­ti­min önü­nü aç­mak için is­ti­fa et­me ka­ra­rı al­dım. Bir Ço­rum­lu ola­rak her za­man şeh­ri­min ta­kı­mı için elim­den ge­len kat­kı­yı ver­me­ye gö­rev ala­yım al­ma­yın ver­me­ye ha­zı­rım. Ümit ede­rim ye­ni olu­şa­cak yö­ne­tim bu şeh­ri ve bu ta­kı­mı la­yık ol­du­ğu üst lig­le­re ta­şır. Tüm ca­mi­adan hak­la­rı­nı he­lal et­me­le­ri­ni di­li­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sedat
Sedat - 5 yıl Önce

Sen değil Kenan kardeş elini bu işten çekmesi gereken ASRIN BAŞARISIZ BAŞKANI ZEKİ GÜL dür adam her yerde başarısız belediye başkanlığı vermişler Çorum’da işler neden arapsaçı belli değil mi

Çorumlu
Çorumlu - 5 yıl Önce

Kenan kardeşim sen adamsın senin orada varlığını istemeyenler çoktu şimdi Zeki gül ün adamları doluşur HAMİT-Mustafa ALTINKAYA yeni başkan adayı FATİH takım yine çiftliğe dönecek belli oldu inşAllah olmasın ama gidişat da tutarlılık olmadığı görülüyor inşAllah yanılırız da güzel günler görürüz ama iyi proje ve yapılanma olursa da iyi şeyler olur hayırlısı olsun

SIRADAKİ HABER