Avrupa Şampiyonası’na Çorum’da hazırlanacaklar

Gör­me En­gel­li Yüz­me mil­li ta­kı­mı Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı ha­zır­lık kam­pı ve ge­li­şim kam­pı Ço­rum’da ya­pı­la­cak. Mil­li ta­kım ka­fi­le­si 7 Tek­nik He­yet 12 ba­yan ve 18 er­kek spor­cu 20-30 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da Anit­ta Otel’de ya­pı­la­cak.

Avrupa Şampiyonası’na Çorum’da hazırlanacaklar

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Gör­me En­gel­li Yüz­me mil­li ta­kı­mı Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı ha­zır­lık kam­pı ve ge­li­şim kam­pı Ço­rum’da ya­pı­la­cak. Mil­li ta­kım ka­fi­le­si 7 Tek­nik He­yet 12 ba­yan ve 18 er­kek spor­cu 20-30 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da Anit­ta Otel’de ya­pı­la­cak.
Yüz­me Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı­na ha­zır­la­na­cak gör­me en­gel­li mil­li ta­kı­mı tek­nik he­ye­tin­de Ço­rum’dan Çe­tin Ko­çak ile bir­lik­te Mah­mut Ka­ra­kol­luk­çu, Fa­tih Şaş­maz, Meh­met Ali Al­bas, Mu­rat Ko­nak, Öz­ge Doğ­ru­kul ve Göz­de Bur­sa­lı gö­rev ya­pa­cak.
Kamp­ta  12 er­kek 16 ba­yan spor­cu Anit­ta Otel’de kamp ya­pa­cak ve ça­lış­ma­la­rı­nı Olim­pik Yüz­me Ha­vu­zun­da ya­pa­cak. İli­miz­de yüz­me mil­li ta­kı­mı dü­ze­yin­de­ki ilk kamp ola­ca­ğı­nı be­lir­ten tek­nik he­yet­ten Çe­tin Ko­çak, bu kam­pın Ço­rum’da ya­pıl­ma­sı­na ver­dik­le­ri kat­kı­dan do­la­yı Fe­de­ras­yon Baş­kan ve yö­ne­ti­mi ile tek­nik he­ye­te te­şek­kür et­ti.
Ko­çak 10 gün sü­re­cek olan bu kam­pın so­nun­da mil­li ta­kı­mın Al­man­ya’da ya­pı­la­cak olan Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’na gi­de­ce­ği­ni söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER