Aygün Federasyon Başkanlığı’na aday

Okul Spor­la­rı İl Tem­sil­ci­si Ba­ki Ay­gün, Okul Spor­la­rı Fe­de­ras­yon Baş­kan­lı­ğı­na aday ol­mak için gö­re­vin­den is­ti­fa et­ti. Ay­gün yıl­lar­dır için­de bu­lun­du­ğu Okul Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu’nda son yıl­lar­da pa­sif yö­ne­tim alan­dan ko­puk olu­şu, pro­je ve he­def­le­ri­nin ol­ma­yı­şı İl Tem­sil­ci­le­ri­ni alan­la­rın­da yet­ki­siz­leş­tir­me gi­bi po­li­ti­ka ve tu­tum­la­rın­dan ra­hat­sız ol­du­ğu için önü­müz­de­ki dö­nem­de ya­pı­la­cak Baş­kan­lık se­çi­min­de aday ola­ca­ğı­nı açık­la­dı.

Aygün Federasyon Başkanlığı’na aday

HARUN AKKAYA

Ço­rum Okul Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu İl Tem­sil­ci­si Ba­ki Ay­gün, Fe­de­ras­yon Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne aday ol­mak için gö­re­vin­den is­ti­fa et­ti­ği­ni açık­la­dı.

Ba­ki Ay­gün dün ko­nu ile il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, 2010 yı­lın­da Okul Spor­la­rı İl Tem­sil­ci­li­ği gö­re­vi­ne atan­dı­ğı­nı ve o ta­rih­ten bu ya­na bu gö­re­vi yü­rüt­tü­ğü­nü be­lir­te­rek ‘Okul Spor fa­ali­yet­le­ri­nin Mil­li Eği­tim’den Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lük­le­ri­ne geç­me­si­nin ar­dın­dan İl Ter­tip Ko­mi­te­sin­de İl Tem­sil­ci­si ola­rak gö­rev yap­tım. Gö­rev sü­rem içe­ri­sin­de Ço­rum’da 19 branş­ta ya­pı­lan mü­sa­ba­ka­lar bu­gün 54 branş­ta ya­pı­lı­yor ve yüz­ler­ce ma­hal­li il bi­rin­ci­li­ği mü­sa­ba­ka­sı ya­pı­lı­yor. İli­mi­ze or­ga­ni­ze ve­ril­me­si için her tür­lü ça­lış­ma­yı ve gi­ri­şi­mi yap­tık.

Bu sü­re için­de ül­ke­mi­ze ya­pı­lan ISF Dün­ya Li­se­ler Fut­sal, Hent­bol ve Or­yan­ti­ring Şam­pi­yo­na­la­rın­da tüm ekip ile bir­lik­te ba­şa­rı­lı or­ga­ni­ze­le­re im­za at­tık. 2015’de İs­ra­il’de ya­pı­lan Dün­ya Kros Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ta­kım ka­fi­le­sin­de gö­rev yap­tım. 2016 yı­lın­da ise ye­ni baş­kan Ömür Fa­tih Ka­ra­ku­luk­çu’nun gö­rev yap­tı­ğı dö­nem­de Dün­ya­nın en bü­yük or­ga­ni­ze­le­rin­den Gymna­si­ade 2016 Trab­zon’da gö­rev yap­tım.

Uzun yıl­lar Fe­de­ras­yon’un çe­şit­li ka­de­me­le­rin­de gö­rev al­mış bir Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ola­rak 2016 son­ra­sın­da­ki pa­sif yö­ne­ti­mi alan­dan ko­puk olu­şu, pro­je ve he­def­le­ri­nin ol­ma­yı­şı, Okul Spor­la­rı­nın te­me­li­ni oluş­tu­ran Dev­let okul­la­rı ve Be­den Eği­ti­mi öğ­ret­men­le­ri­ne uzak olan tu­tu­mu, Fe­de­ras­yo­nun sa­ha­da­ki tem­sil­ci­si olan İl tem­sil­ci­le­ri­nin alan­da yet­ki­siz­leş­tir­me yö­nün­de­ki iz­le­miş ol­du­ğu po­li­ti­ka ve tu­tum­lar, şah­sım­da ra­hat­sız­lık ko­nu­su ol­du ve bu­nu da bu­lun­du­ğum tüm res­mi or­tam­lar­da gün­de­me ge­tir­me­ye ça­lış­tım.Üzü­le­rek ta­kip edi­yo­rum ki Okul Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu­mu­zun şu­an ki yö­ne­ti­mi alan­dan ko­puk bir yö­ne­tim ser­gi­le­mek­te­dir. 

Önü­müz­de ki sü­reç­te  Ola­ğan ve­ya ola­ğan  üs­tü bir ge­nel ku­rul ol­ma­sı du­ru­mun­da Tür­ki­ye Okul  Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu­nu Okul spor­la­rı­na yön ve­ren, spor po­li­ti­ka­la­rı­nı be­lir­le­yen, okul spor­la­rı­nın ha­ket­ti­ği de­ğe­ri al­ma­sı­nı sağ­la­yan, alan­la ba­rı­şık, Okul yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve ala­nın emek­ta­rı Be­den eği­ti­mi öğ­ret­men­le­ri­nin için­de yer ala­ca­ğı bir yö­ne­tim­le  yö­net­mek için Tür­ki­ye Okul Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan­lı­ğı­na aday­lı­ğı­mı şim­di­den açık­lı­yo­rum ve bu ge­rek­çe­ler­le ile mev­cut fe­de­ras­yo­nun Ço­rum İl Tem­sil­ci­li­ği gö­re­vim­den is­ti­fa edi­yo­rum’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Bekir Sıddık
Bekir Sıddık - 5 yıl Önce

çok geç kaldın Sayın Hocam BU *** GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MD.İLE NASIL ÇALIŞTIN VALLAHİ ÇOK SABIRLI BİR ADAMMIŞSIN.ÇÜNKÜ İKİYÜZLÜ MÜDÜRLERE SABRETMEK ÇOK ZORDUR.

SIRADAKİ HABER