Badminton’da şampiyonlar belli oldu

15 Yaş Altı Badminton il birinciliğinde erkeklerde Çorum Belediyesi Gençlikspor bayanlarda ise HE Kültürspor ve Yazıçarşı Gençlikspor Kulübü sporcuları madalyaları kazandı

Badminton’da şampiyonlar belli oldu

HALİL ÖZTÜRK

15 Yaş Al­tı Bad­min­ton il bi­rin­ci­li­ğin­de er­kek­ler­de Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ba­yan­lar­da ise Ya­zı­çar­şı Genç­lik ve ve HE Kül­türs­por ku­lü­bü spor­cu­la­rı ma­dal­ya­la­rı top­la­dı­lar.
Cu­mar­te­si gü­nü Tev­fik Kış Spor Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan 15 Yaş Al­tı Bad­min­ton İl bi­rin­ci­li­ğin­de al­tı ku­lüp­ten top­lam 33 spor­cu mü­ca­de­le et­ti. Ol­duk­ça zevk­li mü­sa­ba­ba­ka­la­rın so­nun­da tek er­kek­ler ka­te­go­ri­sin­de Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ku­lü­bü dört ma­dal­ya­nın­da sa­hi­bi ol­du. 

Ya­şı kü­çük ba­şa­rı­la­rı bü­yük ve ge­le­ce­ğin şam­pi­yon ada­yı ola­rak gös­te­ri­len Meh­met Can Tö­re­miş tek er­kek­ler­de bi­rin­ci olur­ken ikin­ci­li­ği yi­ne Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan Fur­kan Ye­dek­çi ikin­ci M. Mah­mut Sert üçün­cü Uy­gar Te­ti­kel ise dör­dün­cü­lü­ğü ka­zan­dı.

Tek ba­yan­lar­da Ya­zı­çar­şı Genç­liks­por’dan Mer­ve­nur Ye­tiş­gen al­tın ma­dal­ya­nın sa­hi­bi olur­ken HE Kül­türs­por’dan Ce­ren Naz Bal­cı ikin­ci Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan Sü­mey­ye Er­kuş üçün­cü Ya­zı­ça­şı Genç­liks­por’dan Rü­ya Tu­ana Yıl­maz­türk ise dör­dün­cü­lük ödü­lü­nün sa­hi­bi ol­du.

Çift er­kek­ler­de de ilk dört sı­ra­yı Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ku­lü­bü spor­cu­la­rı ka­zan­dı­lar. Ha­şim Kı­lıç-Fur­kan Ye­dek­çi bi­rin­ci, Mu­ham­met Mah­mut Sert-Uy­gar Te­ti­kel çif­ti ikin­ci, Meh­met Efe Bul­duk-Meh­met Ulaş Uzun çif­ti üçün­cü olur­ken Meh­met Efe Us, Mus­ta­fa Çen­gel çif­ti ise dör­dün­cü­lü­ğü ka­zan­dı.

Çift ba­yan­lar ka­te­go­ri­sin­de ise HE Kül­türs­por’dan Es­ma Di­lek­çi ve Ya­zı­çar­şı Genç­liks­por’dan Mer­ve­nur Ye­tiş­gen bi­rin­ci olur­ken HE Kül­türs­por’dan Ce­ren­naz Bal­cı ve Ya­zı­çar­şı Genç­liks­por’dan Rü­ya Tu­ana Yıl­maz­türk çif­ti ikin­ci HE Kül­türs­por’dan Ra­na Ka­ra­göz ve Ya­zı­çar­şı Genç­liks­por’dan Sev­gi Sön­mez çif­ti ise üçün­cü­lü­ğü ka­za­dı­lar.

Ka­rı­şık çift­ler ka­te­go­ri­sin­de ise Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan Meh­met Can Tö­re­miş-Sü­mey­ye Er­kuş çif­ti bi­rin­ci­li­ği ka­za­nır­ken ay­nı ku­lüp­ten Ha­şim Kı­lıç-Be­ren Aş­kar çif­ti ikin­ci olur­ken Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan Berk Diz­lek ile HE Kül­türs­por’dan Ra­na Ka­ra­göz çif­ti üçün­cü olur­ken Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan  Mus­ta­fa Mer­tek-Ber­ra Çay­ka­ra çif­ti ise dör­dün­cü­lü­ğü ka­zan­dı.

Mü­sa­ba­ka­la­rın ar­dın­dan dü­zen­le­nen tö­ren­le de­re­ce­ye gi­ren spor­cu­la­ra ma­dal­ya­la­rı ve­ril­di.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2018, 14:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER