Bereket yağdı

Bu sezon evindeki beşinci maçında Bucaspor’u 4-1 yenen Çorum Belediyespor beşinci galibiyetini alırken maçın ikinci yarısındaki yoğun yağmur farkın dahada açılmasına izin vermedi. Maçın ilk yarısını Emrah ve Yakup’un penaltı golü ile 2-0 önde tamamlayan kırmızı siyahlı takım ikinci yarının hemen başında Yakup’un ikinci ve Mikail’in golleri ile farkı açtı. Son yarım saatte ise suyla kaplanan zeminde farkı açacak pozisyonlarda suya takılan kırmızı siyahlı takım bu sezonki en farklı mağlubiyetini aldı.

Bereket yağdı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por bu se­zon evin­de­ki be­şin­ci ma­çın­da be­şin­ci ga­li­bi­ye­ti­ni Bu­cas­por’u 4-1 ye­ne­rek el­de et­ti. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım ta­ri­hi far­kı ya­ka­la­ya­ca­ğı ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da­ki yo­ğun yağ­mur ya­ğı­şı en­gel ol­du.
Haf­ta içi ma­çın­da Pa­yass­por dep­las­ma­nın­dan pu­an­sız dö­nen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio üç de­ği­şik­lik ile sa­ha­ya çık­tı. Sa­vun­ma­nın gö­be­ğin­de Sa­met ile Akın’ı ilk kez oy­na­tan tek­nik he­yet or­ta sa­ha­da Kap­tan Oğuz­ha’a ye­ni­den on­bir­de for­ma ve­rir­ken Em­rah ise on­bir­de şans bu­lan isim ol­du.

Ma­çın ilk 15-20 da­ki­ka­lık bö­lü­mün­de sa­vun­ma ar­ka­sı­na top­lar­la et­ki­li ol­ma­ya ça­lı­şan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım 21. da­ki­ka­da o ana ka­dar ta­kı­mın en et­ki­li is­mi olan Em­rah’ın go­lü ile öne geç­ti. He­men ar­dın­dan ka­za­nı­lan pe­nal­tı­dan Ya­kup Al­kan’ın go­lü ile sko­ru 2-0 ya­pan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ra­hat­la­dı. Bu da­ki­ka­ya ka­dar öne çık­ma­yan Bu­cas­por da­ha et­ki­li gel­me­ye baş­la­dı an­cak sa­vun­ma­da Akın ve Sa­met ha­va top­la­rın­da ra­ki­bin et­ki­li is­mi Ha­san’ı dur­du­ra­ma­sa­da po­zis­yon ver­me­di­ler.
İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da ise Ya­kup’un yi­ne şap­ka­dan tav­şan çı­kar­ta­rak at­tı­ğı ikin­ci gol ve he­men pe­şin­den Mi­ka­il’in gol­le­ri ra­ki­bin di­ren­ci­ni bi­tir­di. Son­ra­ki bö­lüm­de ise yo­ğun yağ­mur ya­ğı­şı ile sa­ha­da top sür­mek im­kan­sız ha­le gel­di.
Ra­kip sa­vun­ma­nın çok boş alan bı­rak­ma­sı­na kar­şın kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ıs­rar­la to­pu yer­den oy­na­ma is­tek­le­ri so­nu­cun­da su­ya ta­kı­lan po­zis­yon­lar baş­la­ma­dan bit­ti.
İki da­ki­ka için­de bir gol bu­lan bir­de mut­lak po­zis­yon­dan ya­rar­la­na­ma­yan Bu­cas­por’da son bö­lüm­de fi­zik­sel ola­rak ağır sa­ha­da iki ta­kım­da oyun­dan dü­şün­ce or­ta alan mü­ca­de­le­si şek­lin­de geç­ti.
Ma­çı Baş­kan Fa­tih Öz­can ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile bir­lik­te 1200 ka­dar Ço­rum­lu fut­bol se­ver iz­le­di.

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
21. da­ki­ka­da sa­vun­ma­dan Sa­met’in pa­sın­da Em­rah sağ ka­nat­tan top­la ha­re­ket­len­di ce­za sa­ha­sı­na yan çiz­gi­den gir­dik­ten son­ra ya­yın üze­rin­de­ki Ya­kup’a çı­kar­dı gol­cü fut­bol­cu­nun uzak kö­şe­ye sert vu­ru­şun­da top di­re­ğin di­bin­den au­ta git­ti.
24. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por go­lü bul­du. Bu da­ki­ka­da  sağ ka­nat­tan Er­tuğ­rul’un ge­liş­tir­di­ği atak­ta or­ta­sın­da ön di­re­ğe ham­le ya­pan Em­rah top­la bu­luş­tu­ğu an­da çok çap­raz­da ol­ma­sı­na kar­şın to­pu ka­le­ci­nin al­tın­dan Bu­cas­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çi­ren go­lü at­tı.
35. da­ki­ka­da kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım pe­nal­tı­dan ikin­ci go­lü bul­du. Bu da­ki­ka­da sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan to­pa Fa­tih ha­re­ket­len­di ce­za sa­ha­sı yan çiz­gi­si­nin için­de ra­ki­bi­nin mü­da­he­le­si ile yer­de kal­dı ma­çın ha­ke­mi pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Atı­şı kul­lan­mak üze­re to­pun ba­şı­na ge­çen Ya­kup ka­le­ci­nin so­lun­dan to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru 2-0 yap­tı.
İlk ya­rı bu gol­ler­le Ço­rum Be­le­di­yes­por’un 2-0 üs­tün­lü­ğü ile so­na er­di.
İkin­ci ya­rı­ya Ço­rum Be­le­di­yes­por gol­le baş­la­dı. 49. da­ki­ka­da Sol ka­nat­tan Mi­ka­il top­la ha­re­ket­len­di ce­za sa­ha­sı­na gel­me­den ce­za sa­ha­sı yan çiz­gi­sin­den ge­len Ya­kup’a çı­kar­dı gol­cü fut­bol­cu sır­tı dö­nük po­zis­yon­da ra­ki­bin­den kur­tul­du çok çap­raz­da ol­ma­sı­na kar­şın sert vur­du sa­vun­ma­da çar­pan top ka­le­ci­nin üze­rin­den uzak ka­le di­re­ğin­den Bu­cas­por ağ­la­rı­na git­ti ve skor 3-0 ol­du.
55. da­ki­ka­da Mi­ka­il bu kez go­lü atan isim ol­du. Sa­vun­ma­dan hız­lı çı­kan Ço­rum Be­le­di­yes­por­da Ya­kup ce­za sa­ha­sı­na gel­me­den top­la bu­luş­tu sa­ğın­da­ki Mi­ka­il’e bı­rak­tı bu fut­bol­cu­da ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da ka­le­ci­nin so­lun­dan sert bir vu­ruş­la ta­kı­mı­nı 4-0 öne ge­çi­ren go­lü Bu­cas­por ağ­la­rı­na gön­der­di.
66. da­ki­ka­da Bu­cas­por go­lü gel­di. Bu da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Se­ba­hat­tin top­la pa­re­ket­len­di taç çiz­gi­sin­den or­ta­sın­da top ka­le­ye yö­nel­di ka­le­ci Onur­can’ın üze­rin­den aşa­rak uzak ka­le di­re­ğin­den Ço­rum Be­le­di­yes­por ağ­la­rı­na git­ti ve skor 4-1 ol­du.
68. da­ki­ka­da Bu­cas­por ikin­ci go­le çok yak­laş­tı. Sağ ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta ce­za sa­ha­sı­na ya­pı­lan or­ta­da Do­ğan bom boş du­rum­da ka­fa­yı vur­du ka­le­ci­yi ge­çen to­pu Akın çiz­gi üze­rin­den ka­fa ile çı­kar­ta­rak ra­ki­bi­ne gol iz­ni ver­me­di.
Ma­çın ka­lan bö­lü­mün­de ise yo­ğun ya­ğış ne­de­ni ile iki ta­kım­da top sür­mek­te zor­la­nın­ca baş­ka gol ol­ma­dı ve Ço­rum Be­le­di­yes­por sa­ha­dan 4-1 ga­lip ay­rı­la­rak bu se­zo­nun en fark­lı ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 11:01
YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Serik Diyarbakır Bayburt Kocaeli üst üste çok zor deplasmanlar. En az 1 puan almak, yenilmemek demek. Deplasmanda yenilmeden gelinirse sezon sonu için umut olur. Takıma bu süreçte destek olunmalı. Bilmiyorum ama takımın mutlaka bir profesyonel psikoloğunun olması lazım. Bu çocukların çoğu gençlerden kurulu ve psikolojik destek şart. Artık futbolda birendüstri ve siz elinizdeki bu fabrikayı doğru ve profesyonelce yönetmelisiniz. İnşAllah sene sonu şehir kendine 2. Ligde bulur. Kalın sağlıcakla hemşerilerim.

SIRADAKİ HABER