Biçer TAKTİK ezberletiyor

Pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da Pa­yass­por ile kar­şı­la­şa­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı tak­tik an­tren­man­la sürr­dür­dü.

Biçer TAKTİK ezberletiyor

HA­RUN AK­KA­YA
Pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da Pa­yass­por ile kar­şı­la­şa­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı tak­tik an­tren­man­la sürr­dür­dü. Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer yö­ne­ti­min­de­ki an­tren­ma­na tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar. Ar­ka ade­le­sin­de ağ­rı olan Akın faz­la sü­re al­ma­dı an­cak ta­kım­la bir­lik­te ça­lış­ma­ya ka­tıl­dı.
Tak­tik çift ka­le­de Pa­yass­por ma­çın­da sa­ha­ya sü­re­ce­ği on­bir ko­nu­sun­da ara­yış için­de ol­du­ğu göz­le­nen Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer sık sık de­ği­şik­lik yap­tı. Çift ka­le­nin ilk bö­lü­mün­de Ser­can, Er­tuğ­rul, Ya­kup Ka­yış, Mert, Em­re Yük­sek­te­pe, Ta­ner, Em­re Okur, Sa­lim, Do­ğan Can, Abu­zer ve Ya­sin for­ma gi­yer­ken di­ğer ta­kım­da ise Ra­ma­zan, Meh­met Za­hid, Do­ğu­kan, İs­met, Ya­kup Yi­ğit, Ba­tu­han, Öz­gür, Se­lim, Oğuz­han, Hak­tan ve Kı­vanç mü­ca­de­le et­ti. Çift ka­le sı­ra­sın­da fut­bol­cu­la­rın mü­ca­de­le­si yük­sek se­vi­ye­de ge­çer­ken Tek­nik He­yet sık sık fut­bol­cu­la­ra uya­rı­lar­da bu­lun­du. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım Pa­yass­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma ile sür­dü­re­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER