Çorum Belediyesi ‘FİLE’nin yıldızlarında final grubunda

Konya’da devam eden Kulüplü Yıldızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlikspor grubunda bir mağlubiyet iki galibiyet ile final grubunda mücadele etme hakkı kazandı. Temsilcimiz bugün saat 11’de Ziraat Bankası ile çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

Çorum Belediyesi ‘FİLE’nin yıldızlarında final grubunda

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Kon­ya’da de­vam eden Ku­lüp­lü Yıl­dız­lar Tür­ki­ye Vo­ley­bol Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por fi­nal gru­bun­da mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.

Kon­ya TÜ­YAP Fu­ar Ala­nı’nda ku­ru­lan se­kiz ay­rı sa­ha­da oy­na­nan şam­pi­yo­nar­da se­kiz grup­ta top­lam 32 ta­kım mü­ca­de­le edi­yor. H gru­bun­da yer alan Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por grup­ta ilk ma­çın­da İne­göl Be­le­di­yes­por’a 3-0 ye­ni­lir­ken ikin­ci ma­çın­da De­niz­li Ta­vas Be­le­di­yes­por gel­me­di­ği için 3-0 hük­men ga­lip gel­di. Son ma­çın­da ise fi­nal gru­bu­na yük­sel­mek için Ha­tay Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por ile kar­şı­la­şan tem­sil­ci­miz bu zor­lu ma­çı 25-21, 25-22 ve 26-24’lük skor­lar­la 3-0 ka­za­na­rak grup­tan ikin­ci ola­rak fi­nal gru­bu­na yük­sel­di.

16 ta­kı­mın mü­ca­de­le ede­ce­ği fi­nal gru­bun­da maç­lar bü­gün oy­na­na­cak. Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por çey­rek fi­na­le yük­sel­me ma­çın­da bu­gün sa­at 11’de Kon­ya Tü­yap 7 no­lu sa­ha­da Zi­ra­at Ban­ka­sı ile kar­şı­la­şa­cak. Tem­sil­ci­miz bu ma­çı ka­zan­ma­sı ha­lin­de ilk se­kiz için­de mü­ca­de­le ede­cek ye­nil­me­si ha­lin­de 9.luk ve 16. lık ara­sın­da­ki sı­ra­la­ma için mü­ca­de­le ede­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER