Cumhuriyet adım adım finale

Manisa’da devam eden okullu yıldızlar Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Cumhuriyet Ortaokulu kız takımı 2. tur grubunda da Çankırı’yı 5-0, Ankara’yı 3-2, son maçında Erzincan’ı 5-0 yenen temsilcimiz bugün yarı finalde diğer gruptan gelecek rakibi ile finale yükselmek için karşılaşacak.

Cumhuriyet adım adım finale

HALİL ÖZTÜRK

Ma­ni­sa’da de­vam eden Okul­lu Yıl­dız­lar Tür­ki­ye Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu An­tre­nör Bay­ram Ay­dın yö­ne­ti­min­de Ce­ren Naz Bal­cı, Ra­na Ka­ra­göz, Tu­ana Yıl­maz­türk, Es­ma Di­lek­ci, Mer­ve Nur Ye­tiş­gen’li kad­ro­su ile na­mağ­lup ya­rı fi­na­le yük­sel­di.

Grup maç­la­rın­da dört ra­ki­bi­ni­de ye­ne­rek bi­rin­ci ola­rak 2. tu­ra yük­se­len Ço­rum Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu kız ta­kı­mı bu tur­da Çan­kı­rı­İs­met İnö­nü, An­ka­ra Ma­mak Öz­kent Ak­bi­lek ve Er­zin­can Meh­met­cik or­ta­oku­lu ile ay­rı grup­ta yer al­dı.
Sa­bah se­an­sın­da ilk ma­çın­da Çan­kı­rı Ata­türk ile kar­şı­la­şan tem­sil­ci­miz bu ma­çı­da hiç kay­bet­me­den 5-0’lık skor­la ka­za­na­rak ya­rı fi­nal için umut­lan­dı.

Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu öğ­le­den son­ra­ki ma­çın­da ise An­ka­ra Ma­mak Öz­kenk Ak­bi­lek Or­ta­oku­lu’nu zor­lu bir mü­ca­de­le so­nun­da 3-2 ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­mek için bü­yük avan­taj ya­ka­la­dı.
Grup­ta ilk maç­ta An­ka­ra Er­zin­can Meh­met­cik Or­ta­oku­lu’nu 4-1 yen­di­ği için tem­sil­ci­miz bü­yük avan­taj ya­ka­la­dı. Dün ak­şam ikin­ci tur son ma­çın­da Er­zin­can şam­pi­yo­nu­nu 5-0 ye­nen tem­sil­ci­miz grup bi­rin­ci­si ola­rak ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu bu­gün sa­at 10’da di­ğer grup­tan ge­le­cek ra­ki­bi ile fi­na­le yük­sel­mek için kar­şı­la­şa­cak. Ka­za­nan ta­kım­lar 12’de fi­nal kay­be­den­ler ise üçün­cü­lük dör­dün­cü­lük ma­çı­na çı­ka­cak­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER