Cumhuriyet namağlup çıktı

Manisa’da devam eden okullu yıldızlar Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Cumhuriyet Ortaokulu kız takımı grubundaki dört maçınıda 5-0’lık skorla kazanarak yarı final grubuna yükseldi.

Cumhuriyet namağlup çıktı

HARUN AKKAYA

Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu Bad­min­ton ta­kı­mı­Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda fi­nal gru­bu­na yük­sel­me­yi ga­ran­ti­le­di. Ma­ni­sa’da de­vam eden Okul­lu Yıl­dız­lar Tür­ki­ye Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu An­tre­nör Bay­ram Ay­dın yö­ne­ti­min­de Ce­ren Naz Bal­cı, Ra­na Ka­ra­göz, Tu­ana Yıl­maz­türk, Es­ma Di­lek­ci, Mer­ve Nur Ye­tiş­gen’li kad­ro­su ile ilk gün maç­la­rın­da KKTC ve Kay­se­ri Me­lik­ga­zi Saf­fet Arı­kan Be­dek Or­ta­oku­lu’nu 5-0 ye­ne­rek iyi bir baş­lan­gıç yap­mış­tı.

Gru­bun­da­ki üçün­cü ma­çın­da dün İs­tan­bul GOP Eli­ne Sa­bit Bü­yük­bay­rak Or­ta­oku­lu ile kar­şı­la­şan tem­sil­ci­miz bu ma­çı­da zor­lan­ma­dan 5-0 ka­za­na­rak grup­tan çık­ma­yı ga­ran­ti­le­di. Son ma­çın­da Çan­kı­rı İs­met İnö­nü Or­ta­oku­lu’da  5-0 ye­nen Cum­hu­ri­yet Or­ta­oku­lu grup­tan bi­rin­ci ola­rak ya­rı fi­nal gru­bu­na yük­sel­di.

Ya­rı fi­nal gru­bun­da se­kiz ta­kım iki grup­ta tek dev­re­li lig sis­te­mi­ne gö­re kar­şı­la­şa­cak­lar ve grup­lar­da ilk iki sı­ra­yı alan­lar çap­raz ola­rak ya­rı fi­nal­de fi­na­list ol­mak için mü­ca­de­le ede­cek­ler. Tem­sil­ci­miz ra­kip­le­ri bu­gün bel­li ola­cak ve mü­sa­ba­ka­lar baş­la­ya­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER