‘Dünya Fenerbahçeliler Günü’ne coşkulu kutlama

19 Tem­muz Dün­ya Fe­ner­bah­çe­li­ler Gü­nü Ço­rum'da coş­kuy­la kut­lan­dı.

‘Dünya Fenerbahçeliler Günü’ne coşkulu kutlama


Fe­ner­bah­çe Spor Ku­lü­bü'nün ku­ru­luş ta­ri­hi olan 1907 yı­lın­dan esin­le­ni­le­rek, Fe­ner­bah­çe­li­ler ta­ra­fın­dan her yıl 19 Tem­muz'da (19.07) kut­la­nan Dün­ya Fe­ner­bah­çe­li­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la Ço­rum'da da bir et­kin­lik dü­zen­len­di. Ço­rum Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­ği ve Ço­rum Genç Fe­ner­bah­çe­li­ler ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen prog­ram kap­sa­mın­da Pir Ba­ba Par­kı'nda bir ara­ya ge­len Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı, el­le­rin­de Fe­ner­bah­çe bay­rak­la­rı ve at­kı­la­rıy­la, slo­gan­lar ata­rak Ga­zi Cad­de­sin­den Ata­türk Anı­tı'na yü­rü­dü.


Ata­türk Anı­tı'na çe­lenk bı­ra­kan ta­raf­tar­lar, say­gı du­ru­şun­da bu­lun­duk­tan son­ra İs­tik­lal Mar­şı'nı oku­du. 
7'den 70'e bir­çok yaş gru­bun­dan Fe­ner­bah­çe­li­nin ka­tıl­dı­ğı et­kin­lik­te, me­şa­le­ler­le Fe­ner­bah­çe marş­la­rı oku­yup, te­za­hü­rat  ya­pan ta­raf­tar­lar, Dün­ya Fe­ner­bah­çe­li­ler Gü­nü'nü coş­kuy­la kut­la­dı.
Ço­rum Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ömer Kars­lı, dün­ya­da ve tüm Tür­ki­ye'de ol­du­ğu gi­bi Ço­rum'da da Dün­ya Fe­ner­bah­çe­li­ler Gü­nü'nü her yıl dü­zen­li ola­rak coş­kuy­la kut­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Fe­ner­bah­çe'nin çok bü­yük bir ca­mia ol­du­ğu­nu, Tür­ki­ye'nin de en bü­yük ku­lüp­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kars­lı, "Biz her za­man Fe­ner­bah­çe­mi­zin ya­nın­da ol­duk, ol­ma­ya da de­vam ede­ce­ğiz. Ye­ni baş­ka­nı­mız Ali Koç ile baş­ta fut­bol ol­mak üze­re tüm branş­lar­da bu se­zon­dan iti­ba­ren da­ha gü­zel ba­şa­rı­lar el­de ede­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­ruz. Ço­rum Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­ği ola­rak ye­ni bir si­ner­ji ve he­ye­can­la Ço­rum'da gü­zel ça­lış­ma­lar ya­pa­ca­ğız" de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER