Elif Dila Bayrak Basketbol milli takım seçmesinde

Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu’ndan yetişen ve Arı Kolejinde devam eden Elif Dila Bayrak 6-8 Eylül’de İstanbul’da yapılacak yıldız milli takım seçmelerine davet edildi.

Elif Dila Bayrak Basketbol milli takım seçmesinde

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Elif Di­la Bay­rak Ba­yan Yıl­dız Bas­ket­bol mil­li ta­kım seç­me­le­ri­ne da­vet edil­di. Ço­rum Fe­ner­bah­çe Bas­ket­bol Oku­lu’nda ça­lış­ma­la­ra baş­la­yan 2004 do­ğum­lu Elif Di­la Bay­rak geç­ti­ği­miz yıl An­ka­ra Arı Ko­le­ji­ne eği­tim burs­lu ola­rak Çan­ka­ya Üni­ver­si­te­sis­por ku­lü­bü­ne trans­fer ol­muş­tu.


Ço­rum’da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar ile ka­zan­dı­ğı tec­rü­be ve ge­li­şim ile kı­sa sü­re­de ta­kım ar­ka­daş­la­rı ile uyum sağ­la­dı ve 2016-17 se­zo­nun­da ku­lüp­ler ara­sı U 14 Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da üçün­cü­lü­ğü ka­zan­dı.
Geç­ti­ği­miz yıl ise To­kat’ta ya­pı­lan Or­ta­okul­lar ara­sı Yıl­dız Kız­lar’da Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda al­tın ma­dal­ya ka­za­nan Arı Ko­le­ji kad­ro­sun­da yer al­dı. Ge­çen yıl gös­ter­di­ği per­for­mans ile dik­kat­le­ri üze­ri­ne top­la­yan Elif Di­la Bay­rak 6-8 Ey­lül ta­rih­le­rin­de İs­tan­bul’da ya­pı­la­cak olan yıl­dız kız mil­li ta­kım seç­me­le­ri­ne da­vet edil­di.
Ço­rum Fe­ner­bah­çe Bas­ket­bol Oku­lu an­tre­nör­le­ri Elif Di­la Bay­rak’ı teb­rik et­ti­ler ve mil­li ta­kım seç­me­le­rin­de ba­şa­rı­lar di­le­di­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER