Emin Bera Galatasaray’da

Ço­rum Be­le­di­yes­por alt ya­pı­sın­da­ki ça­lış­ma­lar ilk mey­ve­si­ni ver­di ve genç ka­le­ci Emin Be­ra Ay­de­mir Ga­la­ta­sa­ray’a trans­fer ol­du.

Emin Bera Galatasaray’da

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por alt ya­pı­sın­da­ki ça­lış­ma­lar ilk mey­ve­si­ni ver­di ve genç ka­le­ci Emin Be­ra Ay­de­mir Ga­la­ta­sa­ray’a trans­fer ol­du.

Üç se­zon­dur Ço­rum Be­le­di­yes­por alt ya­pı­sın­da for­ma gi­yen ve bu yıl için­de U 14 böl­ge kar­ma­sı ile mil­li ta­kım tek­nik he­ye­ti­nin dik­ka­ti­ni çe­ken Emin Be­ra Ay­de­mir’e bu ta­rih­ten iti­ba­ren bir çok ku­lüp­ten tek­lif yağ­ma­ya baş­la­dı.

Al­tı­nor­du, Göz­te­pe, Trab­zons­por, Kay­se­ri, Si­vass­por ve Be­şik­taş ku­lüp­ler­den ge­len tek­lif­ler kar­şı­sın­da en faz­la ıs­rar­cı olan Ga­la­ta­sa­ray ol­du. Sa­rı kır­mı­zı­lı ku­lüp geç­ti­ği­miz ay son­la­rın­da Ka­le­ci an­tre­nö­rü Ko­ray Te­tik’i Ço­rum’a gön­der­di ve iki gün Emin Be­ra Ay­de­mir ile bir­lik­te ça­lış­ma­la­ra ka­tıl­dı.

Bu sü­reç­te­ki per­for­man­sı ile Ga­la­ta­sa­ray ta­ra­fın­dan be­ğe­ni­len Emin Be­ra Ay­de­mir için ikin­ci aşa­ma olan ai­le­si ile ka­la­ca­ğı yer ve okul­la­rı gör­mek için sa­rı kır­mı­zı­lı ku­lü­bün mi­sa­fi­ri ola­rak an­ne ve ba­ba­sı ile bir­lik­te İs­tar­bul’a git­ti. Bur­da Ga­la­ta­sa­ray Aka­de­mi bi­na­sı­nı ge­zen oku­ya­ca­ğı oku­lu ve ka­la­ca­ğı yer­le­ri gö­ren Ay­de­mir ai­le­si son de­re­ce mem­nun kal­dı.

Te­sis­le­ri gez­dik­le­ri sı­ra­da Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim ile kar­şı­la­şan Emin Be­ra Ay­de­mir hem ta­nış­ma hem­de on­la soh­bet et­me im­ka­nı bul­du. Te­rim soh­bet sı­ra­sın­da Emin Be­ra’ya hem öv­gü­ler yağ­dır­dı hem­de na­si­hat­ta bu­lun­du.
Ai­le­si­nin­de onay ver­me­si üze­ri­ne bu haf­ta için­de genç ka­le­ci­nin ev­rak­la­rı Ço­rum Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan im­za­la­na­rak Ga­la­ta­sa­ray ku­lü­bü­ne gön­de­ril­di. Bu trans­fer­den Ço­rum Be­le­di­yes­por ka­sa­sı­na önü­müz­de­ki ay için­de bir mik­tar pa­ra gi­re­ce­ği genç ka­le­ci­nin pro­fes­yo­nel ya­pıl­ma­sı aşa­ma­sın­da ise ya­sal hak­kı olan öde­me­nin ku­lü­be ya­pa­ca­ğı açık­lan­dı.

Emin Be­ra Ay­de­mir ye­ni se­zon­da Ga­la­ta­sa­ray alt ya­pı­sın­da for­ma giy­me­ye baş­la­ya­cak. Ya­ka­la­dı­ğı bu çı­kı­şı de­vam et­tir­me­si ha­lin­de Emin Be­ra’nın önü­müz­de­ki yıl içe­ri­sin­de mil­li ta­kı­mın de­ğiş­mez is­mi ol­ma­sı bek­le­ni­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER