Fe­de­ras­yon Sun­gur­lu Şe­hir Sta­dı’nı in­ce­le­di

Önü­müz­de­ki se­zon Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de (BAL) mü­ca­de­le ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un maç­la­rı­nı oy­na­ya­ca­ğı Sun­gur­lu Şe­hir Sta­dı fe­de­ras­yon ta­ra­fın­dan de­ne­tim­den geç­ti.

Fe­de­ras­yon Sun­gur­lu Şe­hir Sta­dı’nı in­ce­le­di

HA­RUN AK­KA­YA
Önü­müz­de­ki se­zon Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de (BAL) mü­ca­de­le ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un maç­la­rı­nı oy­na­ya­ca­ğı Sun­gur­lu Şe­hir Sta­dı fe­de­ras­yon ta­ra­fın­dan de­ne­tim­den geç­ti.
Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Sam­sun Böl­ge Mü­dü­rü İb­ra­him Gü­ven, Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu TASK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si ve Böl­ge­sel Ama­tör Lig Böl­ge So­rum­lu­su Şe­ner Ay­dın, Ço­rum ASKF Ge­nel Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran ve Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor Te­sis­ler Şu­be Mü­dü­rü Ay­şe Şen­yu­va dün Sun­gur­lu İl­çe Şe­hir Sta­dı’nda in­ce­le­me­de bu­lun­du. 


Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Ku­lüp Baş­ka­nı ve Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı  Bah­ri Se­zen’in ya­nı sı­ra ba­zı yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin de ha­zır bu­lun­du­ğu in­ce­le­me­de sa­ha, tri­bün, so­yun­ma oda­la­rı, em­ni­yet sağ­lık hiz­met­le­ri (oda­lar ve do­na­nım­la­rı) tüm me­ka­nik sis­tem­ler (sıh­hi te­si­sat, ısıt­ma ve sı­cak su sis­te­mi, anons sis­te­mi, skor ta­be­la­sı sis­te­mi ve tüm alan­lar­la il­gi­li elek­trik do­na­nım­la­rın­da in­ce­le­me­ler ya­pıl­dı.
Fe­de­ras­yon tem­sil­ci­le­ri stat­da ba­zı ek­sik­le­rin ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek bun­la­rın gi­de­ril­me­si­ni is­te­di­ler. Ek­sik­le­rin gi­de­ril­me­si ha­lin­de ya­pı­la­cak ikin­ci in­ce­le­me­de Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un önü­müz­de­ki se­zon BAL maç­la­rı­nın oy­nan­ma­sı için izin ve­ri­le­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER