Futbol il hakemleri atletik testten geçti

Futbol hakemleri yeni sezon öncesi vize için atletik testten geçtiler. Atletizm Stadı’nda yapılan atletik testte 28 il hakemi belirlenen süreyi koşarak başarılı oldular. 15 Mayıs salı günü il hakem ve gözlemcileri yazılı sınava girecek ve başarılı olanlar önümüzdeki sezon görev almaya hak kazanacaklar.

Futbol il hakemleri atletik testten geçti

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Fut­bol il ha­kem­le­ri at­le­tik test­ten geç­ti­ler. Ye­ni se­zon il ha­kem­le­ri­nin at­le­tik ve ya­zı­lı sı­nav tes­ti ma­ro­to­nu baş­la­dı. İl ha­kem­le­ri To­ki At­le­tizm Sta­dı’nda İl Ha­kem Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li Kah­ra­man Öl­çer’in gö­ze­ti­min­de at­le­tik tes­te gir­di­ler.

28 il ha­ke­mi­nin ka­tıl­dı­ğı at­le­tik test­te tüm ha­kem­ler be­lir­le­nen sü­re­de ko­şa­rak ilk aşa­ma­yı geç­ti­ler. İl Ha­kem Ko­mi­te­si Baş­kan ve­ki­li Kah­ra­man Öl­çer il ha­kem­le­ri­nin ve göz­lem­ci­le­ri­nin 15 Ma­yıs sa­lı gü­nü sa­at 18’de Der­nek Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ya­zı­lı sı­na­va gi­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.

At­le­tik ve ya­zı­lı sı­na­vı ge­çen ha­kem­ler önü­müz­de­ki se­zon­da lig­ler­de gö­rev al­ma­ya hak ka­za­na­cak­lar. Bu ya­zı­lı ve at­le­tik sı­nav­da be­lir­le­nen pu­an üze­rin­de alan­lar ve di­ğer şart­la­rı tu­tan isim­ler ara­sın­dan İl Ha­kem Ku­ru­lu Klas­ma­na öne­ri­le­cek isim­le­ri be­lir­le­ye­cek.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2018, 10:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER