Golcülerle özel görüşme

Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer dün ya­pı­lan tak­tik ça­lış­ma­nın ar­dın­dan ta­kı­mın üç hü­cum oyun­cu­su ile özel bir gö­rüş­me yap­tı.

Golcülerle özel görüşme

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer dün ya­pı­lan tak­tik ça­lış­ma­nın ar­dın­dan ta­kı­mın üç hü­cum oyun­cu­su ile özel bir gö­rüş­me yap­tı.
Li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da gol yol­la­rın­da bü­yük bir sı­kın­tı ya­şa­şan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer, Abu­zer, Do­ğan Can ve Em­re Okur ile tak­tik ça­lış­ma­nın ar­dın­dan kı­sa bir top­lan­tı yap­tı. Bu gö­rüş­me­de fut­bol­cu­lar­dan ko­nuş­ma­la­rı­nı ve bir­bir­le­ri­ni uyar­ma­la­rı­nı is­ter­ken, Em­re Okur ve Do­ğan Can’dan ise Abu­zer’e ya­kın ol­ma­la­rı­nı ve se­ken top­la­rı­nı ta­kip et­me­le­ri­ni is­te­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER