Görev dağılımı açıklandı

Çorum Belediyespor’da Fatin Özcan başkanlığındaki yönetim görev dağılımını açıkladı. Beklendiği gibi Futbol Şube Sorumlusu bulunmayan yönetimde Genel Kaptan direk Başkan’a bağlı olarak çalışacak. Transfer Komitesi Hasan Eker, Mustafa Altunkaya ve Mustafa Özcan’dan oluşacak ve son kararı başkana bırakılacak. Teknik Direktör ve Genel Kaptan kararı ise hafta içi oynanacak play-off maçlarından sonra verilecek.

Görev dağılımı açıklandı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi gö­rev da­ğı­lı­mın yap­tı. Bek­len­di­ği gi­bi yö­ne­tim ku­ru­lun­da Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su atan­ma­dı ve gö­re­ve ge­ti­ri­le­cek Ge­nel Kap­tan di­rek ola­rak Baş­kan Fa­tih Öz­can’a bağ­lı ola­rak ça­lı­şa­cak.

Cu­ma gü­nü ya­pı­lan Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­rul ile gö­re­ve ge­len Fa­tih Öz­can baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­tim ku­ru­lun­da Mus­ta­fa Şe­ker 2. Baş­kan­lı­ğa ge­ti­ri­lir­ken Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ise Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ola­rak gö­rev ya­pa­cak­lar. Yö­ne­tim­de Mus­ta­fa Er­can ama­tör Şu­be So­rum­lu­su, Ha­san Eker Ma­li İş­ler so­rum­lu­su, Hü­se­yin Te­ke Gü­reş So­rum­lu­su ola­rak gö­rev ya­par­ken Mus­ta­fa  Öz­can ise Ba­sın Söz­cü­sü ola­rak gö­rev ya­pa­cak. Ba­şak Ak, Tun­cay Ko­çak, Mu­rat Se­rin, Mus­ta­fa Er­gin, En­gin Eroy ve Tun­cay Yıl­maz ise Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si ola­rak gö­rev ya­pa­cak­lar.

Trans­fer Ko­mi­te­si üç isim
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ye­ni se­zon trans­fer ko­mi­te­si üç isim­den olu­şa­cak. Ha­san Eker, Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ve Mus­ta­fa Öz­can trans­fer gö­rüş­me­le­ri­ni ya­pa­cak­lar. Ko­mi­te­nin yap­tı­ğı gö­rüş­me­le­rin so­nuç­la­rı Baş­kan Fa­tih Öz­can’a ile­ti­le­cek ve onay­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ise res­mi im­za atı­la­cak.

Ka­rar­lar Play-off’lar­dan son­ra
Yö­ne­tim ye­ni se­zon için bu haf­ta için­de oy­na­na­cak play-off maç­la­rın­dan son­ra ha­re­ke­te ge­çe­cek. Baş­kan Fa­tih Öz­can ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin bu haf­ta için­de oy­na­na­cak play-off maç­la­rı­nı iz­le­ye­cek­le­ri öğ­re­nil­di. Bu maç­la­rın ar­dın­dan ön­ce­lik­li ola­rak ye­ni se­zon­da ta­kı­mı tes­lim edi­le­cek Tek­nik Di­rek­tör ada­yı ve Ge­nel Kap­tan ada­yı be­lir­le­ne­cek. Bu iki is­min be­lir­len­me­si­nin ar­dın­dan Trans­fer Ko­mi­te­si iç trans­fer gö­rüş­me­le­ri­ne baş­la­ya­cak.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Fatih Özcan'a
Fatih Özcan'a - 5 yıl Önce

Boşa dolandırmayın bu yönetimde sizin kararınızdan daha çok Zeki Gül'ün kararı kabul edilir. O yüzden Hamit Işık genel kaptan olur. Asla kenarda olmaz sizide çok güzel kullanırlar. Işık'ın yıllarca bu takıma ne veremediği ortada yani genel kaptan vasfı olan birisi olamadı. Altunkaya'nın ne tecrübesi var lütfen pembe ceeketle yönetime gelen adamdan kime hayır gelir. Bu sene düşmezseniz seneye kesin gidiciniz asıl düşüncem sezonu tamamlayamayacaksınız şimdiden altınız oyulmaya başlanmıştır bile emin olun.

Çorumlu
Çorumlu - 5 yıl Önce

Görev dağılımı mı güldürmeyin FATİH ÖZCAN-HAMİT IŞIK-Mus ALTINKAYA ve ZEKİ GÜL herşey ne görev dağılımı ya başarısız olan ZEKİ GÜL bu işin hala içindeyse herkese iyi geceler...

Celil
Celil - 5 yıl Önce

Bu yönetimindekileri çok iyi tanıyorum ihale işi yaparlar Mustafa Ercan hariç ve birkaçkişi kesinlikle ZEKİ GÜLün hepsi bildiği tanıdığı isimler yani yine Zeki gül imzalı çoğu ihaleci isimler bişey olmaz bunlardan yapamazlar aralarında iyi insanlar da var Allah için ama olmazzzz.

İhaleciler
İhaleciler - 5 yıl Önce

Celil rumuzlu arkadaş söylemiş bunlar ihaleci diye. Belediyespor özellikle birilerinin çiftliği olmuştur. Onlar kendilerini bilirler. Yani şampiyonluk, 2. lig onların umurunda değil, birisi ihale peşinde, birisi belediyeden alacağı reklam peşinde diğeri bilmem ne peşinde(onu anlatmam olmaz deplasmanda yaptıklarına bakın)
Zeki Gül zaten tamamen kamuoyunun güvenini kaybetmiş bir başkan oldu ancak bu denli gözü kapalı olması ve bir çok günaha alet olmasına inanamıyorum. Ya bilerek yapıyor yada

SIRADAKİ HABER