Gruplar 2 Temmuz’da belli oluyor

Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu 2. ve 3. lig­le­rin ku­ra çe­ki­mi­ni 2 Tem­muz pa­zar­te­si gü­nü İs­tan­bul’da ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.

Gruplar 2 Temmuz’da belli oluyor

HALİL ÖZTÜRK
Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu 2. ve 3. lig­le­rin ku­ra çe­ki­mi­ni 2 Tem­muz pa­zar­te­si gü­nü İs­tan­bul’da ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.
Ku­ra çe­ki­mi 2 Tem­muz pa­zar­te­si gü­nü İs­tan­bul Sa­rı­yer İs­tin­ye­de­ki Or­han Sa­ka Ama­tör­ler evin­de ya­pı­la­cak.
Ku­ra çe­ki­min­de 2. lig 13.30’da 3. lig­de ise 15.30’da baş­la­ya­cak. Ço­rum Be­le­di­yes­por’un mü­ca­de­le ede­ce­ği 3. lig­de üç grrup­ta 53 ta­kım mü­ca­de­le ede­cek. İki grup 18 bir grup ise 17 ta­kım­dan olu­şa­cak. Ku­ra çe­ki­min­de Tür­ki­ye’yi böl­ge­sel ola­rak ye­di­ye ayı­ran Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu bu böl­ge­ler­de­ki ta­kım­la­rı den­ge­li ola­rak üç gru­ba ku­ra ile yer­leş­ti­ri­yor.
Öte yan­dan Mer­sin İd­man Yur­du’nun ama­tö­re dü­şü­rül­me­si ile bir gru­bun 17 ola­ca­ğı Ma­ni­sas­por’un da bu ak­şa­ma ka­dar bor­cu­nu öde­me­me­si ha­lin­de  bu li­ge dü­şü­rü­le­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER