Hem şampiyonlar yetiştiriyor hem de hâlâ şampiyon oluyor

Badminton Milli Takım ve Çorum Belediyesi Gençlikspor Antrenörü Barış Boyar yetiştirdiği sayısız şampiyon sporcunun yanında kendiside şampiyonluklar kazanmaya devam ediyor. Masterlar Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Barış Boyar tek ve çift erkekler kategorisinde çifte birincilik kazandı.

Hem şampiyonlar yetiştiriyor hem de hâlâ şampiyon oluyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Bad­min­ton İl Tem­sil­ci­si, Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por ve mil­li ta­kım an­tre­nö­rü Ba­rış Bo­yar an­tre­nör­lük ka­dar spor­cu kim­li­ği­ni­de ha­la ko­ru­yor. Ba­şa­rı­lı spor ada­mı Ba­rış Bo­yar Mas­ter­lar Tür­ki­ye Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda bu yıl çif­te al­tın ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.
26-28 Ekim ta­rih­le­rin­de An­ka­ra’da ya­pı­lan Mas­ter­lar Tür­ki­ye Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda ilk ola­rak tek er­kek­ler­de mü­ca­de­le eden Ba­rış Bo­yar tüm ra­kip­le­ri­ni ye­ne­rek ilk al­tın ma­dal­ya­yı ka­zan­dı. Ar­dın­dan çift er­kek­ler­de Kas­ta­mo­nu Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Za­fer Şa­hin ile bir­lik­ti sa­lo­na çı­kan Ba­rış Bo­yar bu ka­te­go­ri­de de kür­sü­nün en üst ba­sa­ma­ğı­na çık­tı ve ikin­ci al­tın ma­dal­ya­sı­nı ka­zan­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER