Hentbol’da Türkiye dördüncüsü olduk

Amasya’da yapılan Küçükler Hentbol Türkiye Şampiyonası’nda Çorum Gençlikspor kız takımı dördüncülük kupasının sahibi. Temsilcimiz yarı finalde şampiyon olan Adana’ya 12-11 yenilerek finali kıl payı kaçırdı üçüncülük maçında ise Mersin’e 16-13 yenildi.

Hentbol’da Türkiye dördüncüsü olduk

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Amas­ya’da ya­pı­lan Kü­çük­ler Tür­ki­ye Hent­bol Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Genç­liks­por dör­dün­cü­lük ku­pa­sı­nı al­dı.

An­tre­nör Ta­ner Adık­dı yö­ne­ti­min­de Elif, Ay­lin, Se­le­na, Se­lin, Bey­su, Ne­hir, Kar­den, Ber­fin, Ela­nur, Aley­na Kö­se, Cey­da, Aley­na Öz­bo­lat’lı kad­ro­su ile mü­ca­de­le eden Ço­rum Genç­liks­por grup­bun­da Mer­sin’e ye­ni­le­rek ikin­ci ol­du ve çey­rek fi­na­le yük­sel­miş­ti. Çey­rek fi­na l ma­çın­da Tur­hal’ı 12-5’lik skor­la ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­se­len Ço­rum Genç­liks­por ya­rı fi­nal ma­çın­da Ada­na ile kar­şı­laş­tı. Ol­duk­ça zor­lu bir mü­ca­de­le­ye sah­ne olan maç­ta tem­sil­ci­miz son bö­lüm­de ra­ki­bi önün­de ge­ri­ye düş­tü ve ma­çı 12-11’lik skor­la kay­be­de­rek fi­na­li ka­çı­ran ta­raf ol­du.

Sa­bah se­an­sın­da oy­na­nan bu ma­çın ar­dın­dan öğ­le­den son­ra ise tem­sil­ci­miz üçün­cü­lük dör­dün­cü­lük ma­çın­da ay­nı grup­ta mü­ca­de­le et­ti­ği Mer­sin ise kar­şı­laş­tı ve ra­ki­bi­ne 16-13 mağ­lup ola­rak dör­dün­cü­lük ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du. Şam­pi­yo­na­da Ada­na bi­rin­ci Ela­zığ ikin­ci, Mer­sin ise üçün­cü­lük ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER