Hilmican Şimşek Balkan ikincisi

Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde yapılan 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlikspor’un sporcusu Hilmican Şimşek tek erkeklerde finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Hilmican Şimşek Balkan ikincisi

YÜK­SEL BA­SAR
Bad­min­ton’da bir ma­dal­ya da Hil­mi Can Şim­şek’den gel­di. 17 Yaş al­tı Bal­kan Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Ku­lü­bü’nden Hil­mi Can Şim­şek ikin­ci ola­rak gü­müş ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.
17-19 Ağus­tos ta­rih­le­rin­de Sır­bis­tan’ın No­vi Sad şeh­rin­de ya­pı­lan 17 Yaş Al­tı Bal­kan Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por an­tre­nör­le­rin­den Eren Mu­rat Gün­gör ve spor­cu­lar Hil­mi­can Şim­şek ile Ce­ren Öz­de­mir mil­li ta­kım­da mü­ca­de­le et­ti­ler.
İlk gün ya­pı­lan ta­kım mü­sa­ba­ka­la­rın­da Bad­min­ton mil­li ta­kı­mı­mız fi­nal­de Sır­bis­tan’a ye­ni­le­rek ikin­ci­lik ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du. İkin­ci gün­de ise bi­rey­sel mü­sa­ba­ka­la­ra ge­çil­di. Tek er­kek­ler­de Hil­mi­can Şim­şek di­ğer ra­kip­le­ri­ni ye­ne­rek yük­sel­di­ği fi­nal­de mil­li ta­kım­dan Sez­gin Ke­le­bek’e ye­ni­le­rek ikin­ci ol­du ve gü­müş ma­dal­ya ka­zan­dı. Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­da 3 al­tın 4 gü­müş ve bir bronz fer­di ma­dal­ya ve bir­de gü­müş ta­kım ma­dal­ya­sı top­lam­da ise 11 ma­dal­ya ka­za­na­rak ba­şa­rı­lı bir so­nuç­la yur­da dön­dü.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Ku­lü­bün­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da Bad­min­ton bran­şın­da ku­lü­be bü­yük ba­şa­rı­lar ka­zan­dı­ran ku­lüp ve ay­nı za­man­da mil­li ta­kım an­tre­nör­le­ri Ba­rış Bo­yar, Bu­rak Kö­se ve Eren Mu­rat Gün­gör’ü ay­rı­ca Bal­kan Şam­pi­yo­na­sın­da mil­li for­ma­yı gi­yen Hil­mi­can Şim­şek ve Ce­ren Öz­de­mir’u kut­la­dı ve ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı di­len­di.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2018, 10:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER