HİTOK’da yeni başkan Ali Kanarlı

Hitit Otomobil ve Motor Sporları Kulübü'nün (HİTOK) yeni başkanı Ali Kanarlı oldu. Yönetimde Başkan Yardımcısı Serkan Balak, Sekreter Mustafa Değirmenderesi, Sayman Onur Hasdemir ile yönetim kurulu üyeleri Burak Aralık ve Adem Akta görev aldı. Başkan Ali Kanarlı önceliklerinin Çorum’da motor sporlarının alt yapısını oluşturmak olduğunu söyledi.

HİTOK’da yeni başkan Ali Kanarlı

YÜKSEL BASAR
Hi­tit Oto­mo­bil ve Mo­tor Spor­la­rı Ku­lü­bü'nün (Hİ­TOK) ye­ni baş­ka­nı Ali Ka­nar­lı ol­du. Der­nek Baş­ka­nı Ali Ka­nar­lı, dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ye­ni dö­nem­de ya­pa­cak­la­rı ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ver­di.


Ka­nar­lı baş­kan­lı­ğın­da­ki ye­ni yö­ne­tim ku­ru­lu, şu isim­ler­den olu­şu­yor: Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ser­kan Ba­lak, Sek­re­ter Mus­ta­fa De­ğir­men­de­re­si, Say­man Onur Has­de­mir ile yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Bu­rak Ara­lık ve Adem Ak­ta. 
Ye­ni dö­nem­de ön­ce­lik­le TOS­FED'in de des­te­ğiy­le Ço­rum'da sla­lom ve drag ya­rış­la­rı dü­zen­le­ye­cek­le­ri­ni be­lir­ten Ka­nar­lı, bu iki or­ga­ni­zas­yon­la Ço­rum­lu­la­ra he­ye­can­lı gün­ler ya­şa­ta­cak­la­rı­nı söy­le­di. 


Ço­rum'da ulu­sal baz­da or­ga­ni­zas­yon­la­rın ger­çek­leş­ti­ril­me­si­nin sağ­lan­ma­sı­nın ya­nı sı­ra di­ğer il­ler­de dü­zen­le­nen or­ga­ni­zas­yon­lar­da da Ço­rum'u tem­sil ede­cek­le­ri­ni ifa­de eden Ka­nar­lı, "He­nüz ye­ni oluş­tur­du­ğu­muz yö­ne­tim ku­ru­lu­muz­la bir­lik­te bu yıl ili­miz­de 4 ya­rış or­ga­ni­zas­yo­nu ger­çek­leş­tir­me­yi plan­lı­yo­ruz. Et­kin­lik tak­vi­mi­nin kı­sa sü­re içe­ri­sin­de ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ka­mu­oyu ile pay­la­şa­ca­ğız." de­di. 


‘Ön­ce­li­ği­miz, Ço­rum'da mo­tor  spor­la­rı­nın alt ya­pı­sı­nı oluş­tur­mak’
Ka­nar­lı, bir yan­dan or­ga­ni­zas­yon­lar dü­zen­ler­ken, di­ğer yan­dan da kent­te­ki mo­tor spor­la­rı alt­ya­pı­sı­nı oluş­tur­mak için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. 


Tür­ki­ye'de mo­tor spor­la­rı­na olan il­gi­nin her ge­çen gün art­tı­ğı­na dik­kat çe­ken Ka­nar­lı, "Mo­tor spor­la­rı için ili­miz­de ge­rek fi­zi­ki me­kan, ge­rek­se do­na­nım ola­rak alt­ya­pı­yı oluş­tu­rur­sak bu an­lam­da ili­mi­zi bir mer­kez ha­li­ne ge­tir­me­miz müm­kün olur. Bu­gü­ne ka­dar ili­miz­de kı­sıt­lı im­kan­la­ra rağ­men ger­çek­leş­ti­ri­len ya­rış or­ga­ni­zas­yon­la­rı­na hal­kı­mız bü­yük il­gi gös­ter­di. Tür­ki­ye'de bir­kaç il­de bu­lu­nan ör­nek te­sis­ler­den bir ta­ne­si de Ço­rum'a ka­zan­dı­rı­lır­sa, ili­miz de bu ko­nu­da­ki önem­li mer­kez­ler­den bir ta­ne­si olur. He­de­fi­miz, TOS­FED'in de des­te­ğiy­le ili­mi­ze ulu­sal or­ga­ni­zas­yon­la­rın ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği bir te­sis ka­zan­dır­mak." di­ye ko­nuş­tu. 
Ka­nar­lı, bu yıl­ki ya­rış tak­vi­mi­nin kı­sa sü­re içe­ri­sin­de Hİ­TOK'un sos­yal med­ya he­sap­la­rın­dan du­yu­ru­la­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER