İkinci imza Barış Çiçek’ten

Çorum Belediyespor dış transferde ikinci imzayı Yeni Altındağspor’dan Barış Çiçek’e attırdı. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçen sezon ilk yarıda Kahramanmaraş ikinci yarıda ise Yeni Altındağspor takımında forma giydi. Forvet arkası oynayan Çiçek geçen sezon beş gol sekiz asistle oynadı.

İkinci imza Barış Çiçek’ten

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por trans­fer­de ses­siz­li­ği Ba­rış Çi­çek ile boz­du. Kır­mı­zı Si­yah­lı­lar for­vet ar­ka­sı oy­na­yan ve ge­çen se­zon ilk ya­rı­da Kah­ra­man­ma­raş ikin­ci ya­rı­da ise Ye­ni Al­tın­dağ Be­le­di­yes­por’da for­ma gi­yen Ba­rış Çi­çek ile iki yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.
1991 Ter­can do­ğum­lu Ba­rış Çi­çek Os­man­lıs­por alt ya­pı­sın­da 2004 yı­lın­da baş­la­dı­ğı fut­bol ha­ya­tın­da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı 2009 yı­lın­da Ke­çi­ören­gü­cü ta­kı­mın­da at­tı. Ar­dın­dan Os­man­lıs­por, Or­han­ga­zi Be­le­di­yes­por, To­kats­por, Bug­saşs­por ve son ola­rak­ta ge­çen se­zo­nun ilk ya­rı­sın­da Kah­ra­man­ma­raşs­por ta­kı­mın­da for­ma gi­yen Ba­rış Çi­çek ikin­ci ya­rı­da ise Ye­ni Al­tın­dağ Be­le­di­yes­por’da mü­ca­de­le et­ti.
İlk ya­rı­da Kah­ra­man­ma­raşs­por’da 12 ikin­ci ya­rı­da ise Ye­ni Al­tın­dağ Be­le­di­yes­por’da 15 maç for­ma gi­yen Çi­çek Al­tın­dağ’da beş Ma­raş’da ise bir go­le im­za atar­ken se­kiz asist yap­tı. Se­zo­nu dört sa­rı kart­la ta­mam­la­yan Çi­çek ge­nel­de ise 2. lig­de 49, 3. lig­de ise 143 maç­ta for­ma gi­yer­ken top­lam­da 26 go­le im­za at­tı.
Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı, hem ki­şi­li­ği hem de fut­bol ye­te­ne­ği ile önem­li bir trans­fer ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni ve Ba­rış'ın Ço­rum Be­le­di­yes­por'a cid­di kat­kı­lar sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di. Tat­lı, bu trans­fe­rin her iki ta­raf için de ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lun­du.
Tec­rü­be­li fut­bol­cu Ba­rış Çi­çek ise he­def­le­ri olan bir ta­kı­ma gel­di­ği için çok mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Çi­çek ön­ce­lik­li ken­di­si­ne ina­nan ve gü­ve­nen tek­nik he­ye­ti mah­cup et­me­mek için elin­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek ye­ni olu­şa­cak kad­ro ile bu se­zon Ço­rum’u mut­lu so­na ulaş­tır­mak için el­le­rin­den ge­le­ni ya­pa­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Bilal
Bilal - 5 yıl Önce

Vasat bir oyuncu hedef oyuncusu değil sıradan SALİM buna on katlar gönderildi hayret nerden bulunuyor yine menejerlerin kucağına düşmüşler vay vay

SIRADAKİ HABER