İkinci imza Emre’den

Çorum Belediyespor’da Emre Yüksektepe iki yıllık sözleşme imzaladı.

İkinci imza Emre’den

HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ikin­ci im­za Em­re Yük­sek­te­pe’den gel­di. Ye­ni se­zon trans­fer gö­rüş­me­le­ri­ni sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por trans­fer ko­mi­te­si ilk gö­rüş­me­de dü­şün­mek için sü­re is­te­yen Em­re Yük­sek­te­pe ile iki yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.
Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ile son kez bir ara­ya ge­len Em­re Yük­sek­te­pe an­laş­ma­yı im­za­la­dı. Ku­lüp bi­na­sın­da dü­zen­le­nen im­za tö­re­nin­den son­ra ko­nu­şan Em­re Yük­sek­te­pe, Ço­rum’u ve Ço­rum hal­kı­nı çok sev­di­ği­ni di­le ge­ti­re­rek, öz­le­nen ba­şa­rı­nın ya­ka­lan­ma­sı yo­lun­da ta­kı­ma en üst dü­zey­de kat­kı sağ­la­mak için elin­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di. 

An­laş­ma­nın iki ta­ra­fa­da ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­yen Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ise se­zo­na güç­lü bir kad­ro ile gir­mek için yo­ğun me­sai har­ca­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. İç ve dış trans­fer­de ta­kı­ma kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dık­la­rı isim­ler­le gö­rüş­me­le­ri­nin de­vam et­ti­ği­ni söy­le­di.

Tat­lı, “ İç ve dış trans­fer gö­rüş­me­le­ri­miz de­vam edi­yor. Ye­ni se­zon trans­fer plan­la­ma­sın­da ha­ta yap­ma­mak adı­na in­ce ele­yip sık do­ku­yo­ruz. Tek ama­cı­mız ta­kı­ma mut­lak kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­na inan­dı­ğı­mız isim­le­ri kad­ro­mu­za da­hil et­mek ve bu ko­nu­da ha­ta yap­ma­mak. Bu­nun için de yo­ğun bir me­sai har­cı­yo­ruz. Ta­raf­tar­la­rı­mız ra­hat ol­sun­lar, on­la­rın is­te­di­ği gi­bi mü­ca­de­le­ci, hırs­lı ve sü­rek­li ba­şa­rı­yı ar­zu­la­yan bir ekip ku­ra­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­ruz. İn­şal­lah her şey he­pi­mi­zin is­te­di­ği gi­bi so­nuç­la­nır’ de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER