İlk maç evi­miz­de Muğlas­por'la

TFF 2 ve 3. Lig'de 2018 - 2019 Se­zo­nu fiks­tür çe­ki­mi ya­pıl­dı. Ço­rum Be­le­di­yes­por ilk ma­çı ken­di evin­de Muğ­las­por'la oy­na­ya­cak. 

İlk maç evi­miz­de  Muğlas­por'la

FA­TİH BAT­TAR


TFF Ha­san Do­ğan Mil­li Ta­kım­lar Kamp ve Eği­tim Te­sis­le­ri Or­han Sa­ka Sa­lo­nu'nda ger­çek­leş­ti­ri­len fiks­tür çe­ki­mi­ne Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Yö­ne­tim ve İc­ra Ku­ru­lu Üye­si Ali Düş­mez, TFF Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Öz­can Şe­pik ve Maç Plan­la­ma Mü­dü­rü Be­sim Yal­çın ile TFF 2 ve 3. Lig ku­lüp tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de maç­lar 2 Ey­lül 2018 ta­rih­le­rin­de oy­na­na­cak mü­sa­ba­ka­lar ile baş­la­ya­cak ve nor­mal se­zon 4 Ma­yıs 2019 ta­ri­hin­de so­na ere­cek.


Ku­ra çe­ki­min­de bir ko­nuş­ma ya­pan TFF Yö­ne­tim ve İc­ra Ku­ru­lu Üye­si Ali Düş­mez, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ku­lüp­le­ri­ne Fe­de­ras­yo­nun des­te­ği­nin ar­ta­rak de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek şöy­le ko­nuş­tu: "Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu ola­rak alt lig­le­ri­mi­zi çok önem­si­yo­ruz. Hem bi­zim hem de dev­le­ti­mi­zin nez­din­de 2. ve 3. Lig­le­ri­mi­zin hiç bu ka­dar çok ko­nu­şul­du­ğu dö­nem ol­ma­dı.  Siz­ler için tüm im­kan­la­rı­mı­zı se­fer­ber edi­yo­ruz. Dost­lu­ğun ka­zan­dı­ğı gü­zel bir se­zon di­li­yo­rum."


2018-2019 se­zo­nun­da TFF 2. Lig Be­yaz ve Kır­mı­zı ola­rak iki gru­ba ay­rı­lır­ken iki grup­ta da 18 ta­kım mü­ca­de­le ede­cek. Grup­la­rın­da 1. sı­ra­yı alan ta­kım­lar Spor To­to 1. Lig'e yük­se­lir­ken; 2, 3, 4 ve 5. sı­ra­yı alan ta­kım­lar üst li­ge yük­se­le­cek di­ğer ta­kı­mın be­lir­le­ne­ce­ği Play-Off mü­sa­ba­ka­la­rı­na ka­tıl­ma hak­kı ka­za­na­cak. Her iki grup­ta 16, 17 ve 18. sı­ra­lar­da yer alan top­lam 6 ta­kım TFF 3. Lig'e dü­şe­cek.


Üç grup­ta kar­şı­laş­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğı TFF 3. Lig'de ise bu se­zon 1. Grup 17, 2 ve 3. Grup 18'er ta­kım­dan olu­şu­yor. Sta­tü­ye gö­re TFF 3. Lig'de lig mü­sa­ba­ka­la­rı so­nun­da 18 ta­kım­lı 2 grup­ta pu­an cet­ve­li­nin son 3 sı­ra­sın­da yer alan 3'er ta­kım, 17 ta­kım­lı 1. Grup'ta ise son iki­de yer alan 2 ta­kım ol­mak üze­re top­lam 8 ta­kım bir son­ra­ki se­zon Böl­ge­sel Ama­tör Lig'de mü­ca­de­le ede­cek. Grup­la­rın­da 1. sı­ra­yı alan ta­kım­lar TFF 2. Lig'e yük­se­lir­ken; yi­ne grup­la­rın­da 2, 3, 4 ve 5. sı­ra­yı alan ta­kım­lar, üst li­ge yük­se­le­cek son 3 ta­kı­mın be­lir­le­ne­ce­ği Play-Off mü­sa­ba­ka­la­rı­na ka­tıl­ma hak­kı ka­za­na­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER