İşitme Engelliler, Avcılar’la yenişemedi

Ço­rum İşit­me En­gel­li­ler grup­ta şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­ren İs­tan­bul Av­cı­lar Ses­siz­ler Ku­lü­bü ile 3-3 be­ra­be­re ka­la­rak haf­ta­yı bir

İşitme Engelliler, Avcılar’la yenişemedi

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum İşit­me En­gel­li­ler grup­ta şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­ren İs­tan­bul Av­cı­lar Ses­siz­ler Ku­lü­bü ile 3-3 be­ra­be­re ka­la­rak haf­ta­yı bir pu­an­la ka­pat­tı.
Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da dün oy­na­nan ma­ça hız­lı baş­la­yan Ço­rum İşit­me En­gel­li­ler 15. da­ki­ka­da Emir­han’ın go­lü ile 1-0 öne geç­ti. Ko­nuk ta­kım er­ken to­par­lan­dı ve 22. ve 27. da­ki­ka­lar­da Sez­gin’in at­tı­ğı gol­ler­le dep­las­man­da 2-1 öne geç­me­yi ba­şar­dı. İlk ya­rı­nın son bö­lü­mün­de yük­le­nen Ço­rum İşit­me En­gel­li­ler Mus­ta­fa’nın go­lü ile so­yun­ma oda­sı­na 2-2 be­ra­ber­lik­le gir­di.
İkin­ci ya­rı­da ko­nuk ta­kım ma­çı ka­zan­mak için yük­len­di Ço­rum ise kon­tra­tak­lar­la gol ara­dı. Av­cı­lar ta­kı­mı 71. da­ki­ka­da Ser­vet’in go­lü ile maç­ta 3-2 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı.
Ka­lan bö­lüm­de tüm hat­la­rı ile gol için yük­le­nen tem­sil­ci­miz 88. da­ki­ka­da Vah­det­tin’in at­tı­ğı gol­le sko­ru ye­ni­den eşit­le­di: 3-3
Ma­çın ka­lan da­ki­ka­la­rın­da iki ta­kı­mın­da ça­ba­sı so­nuç ver­me­yin­ce 3-3’lük be­ra­ber­lik­le ta­kım­lar bi­rer pu­an­la haf­ta­yı ka­pat­tı­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER