İskilipgücü, İstanbul’daki İskilipler ile buluştu

İskilipgücüspor tarafından İstanbul’da ilk kez düzenlenen İskilipliler buluşması yoğun ilgi ile yapıldı. Üsküdar Belediye Nikah Sarayı’nda 350 kişilik salonda yapılan İskilipgücü gecesinde misafirlere üç kazan İskilip Dolması ikram edildi. Kulüp faaliyetlerinin anlatıldığı gecede oldukça renkli görüntüler yaşandı. İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutçu geceden kulübe yaklaşık 20 bin lira gelir sağladıklarını önümüzdeki yılda İstanbul buluşmasını geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

İskilipgücü, İstanbul’daki İskilipler ile buluştu

HALİL ÖZTÜRK
İs­ki­lip­gü­cüs­por, İs­tan­bul bu­luş­ma­sı­nı da ba­şa­rı ile ta­mam­la­dı. İs­ki­lip­gü­cü Eği­tim Kül­tür, Sa­nat, Genç­lik­ve Spor Ku­lü­bü geç­ti­ği­miz gün­ler­de An­ka­ra’da 6. sı­nı dü­zen­le­di­ği İs­ki­lip Bu­luş­ma­sı­nın İs­tan­bul’da il­ki­ni haf­ta so­nun­da yap­tı. 
Cu­mar­te­si ak­şa­mı Üs­kü­dar Be­le­di­ye Ni­kah Sa­ra­yı’nda ya­pı­lan ge­ce­ye da­vet­li 350 İs­ki­lip’li ka­tıl­dı.Üs­kü­dar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hil­mi Türk­men ile bir­lik­te çok sa­yı­da da­vet­li­nin ka­tıl­dı­ğı ge­çe için Üs­kü­dar Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si saa­det­ten Ka­ra­ca sa­lon tah­si­si­ni sağ­lar­ken ayat Tek­no­lo­ji sa­hip­le­ri Sa­yın Ha­san Sa­rı ve Atil­la Çal­kut  Ma­mur Ajans sa­hi­bi Ha­kan Ham­di Ma­ni­ci Avu­kat ve İşa­da­mı  Mu­rat Ak­de­niz İşa­da­mı  Mus­ta­fa Si­nan Dol­ma ka­zan­la­rı­nın spon­sor­lu­ğu­nu yap­tı­lar.
Üç ka­zan İs­ki­lip Dol­ma­sı ik­ra­mı­nın edil­di­ği ge­ce­nin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı İs­ki­lip­gü­cüs­por Baş­ka­nı Ni­hat Ar­mut­çu yap­tı. Ar­mut­çu, İs­tan­bul’da­ki İs­ki­lip­le­ri ile bu­luş­mak­tan duy­duk­la­rı mut­lu­lu­ğu di­le ge­tir­di ve ge­ce­ye mad­di ve ma­ne­vi des­tek ve­ren her­ke­se te­şek­kür et­ti. Ar­mut­çu ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan İs­ki­lip­gü­cü’nün fa­ali­yet­le­ri­ni içe­ren bir su­num yap­tı ve he­def­le­ri ko­nu­sun­da hem­şeh­ri­le­ri­ni bil­gi­len­dir­di.
Ge­ce­ye onur Ko­nu­ğu ola­rak ka­tı­lan Üs­kü­dar Beld Baş­ka­nı Hil­mi Türk­men se­lam­la­ma ko­nuş­ma­sın­da İs­tan­bul da ya­şa­yan İs­ki­lip­li­ler­le bir ara­ya gel­mek­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. İs­ki­lip­gü­cü 'nün fa­ali­yet­le­rin­den çok et­ki­len­di­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Türk­men bun­dan son­ra ku­lü­be her tür­lü des­tek ola­ca­ğı sö­zü­nü ver­di.
Da­ha son­ra ku­lü­bün beş yıl­dır ana spon­so­ru olar Ha­yat Tek­no­lo­ji sa­hip­le­ri Ha­san Sa­rı ve Atil­la Çal­kut’a ku­lüp ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan he­di­ye­le­ri ve­ril­di. Üs­kü­dar Be­le­di­ye Mec­lis üye­si Saa­ded­din Ka­ra­ca ku­lüp ya­ra­rı­na sa­tı­şa su­nu­lan İs­ki­lip Ka­bart­ma Tab­lo­su­nu  bin li­ra­ya sa­tın ala­rak Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hil­mi Türk­men’e he­di­ye et­ti. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Türk­men ilk kez ye­di­ği İs­ki­lip dol­ma­sı­na tam not ver­di.
Ge­ce­nin ana spon­sor­la­rı Mu­rat Ak­de­niz, Ha­kan Ham­di Ma­ni­ci, Mus­ta­fa Si­nan, Saa­ded­din Ka­ra­ca ve Ni­hat Kö­se’ye ku­lüp ta­ra­fın­dan pla­ket 10’ar ki­şi­lik ma­sa da­ve­ti­ye­si ala­rak des­tek olan­la­ra ise te­şek­kür bel­ge­le­ri ve­ril­di. Ku­lüp ya­ra­rı­na ku­ru­lan stand­da ku­lüp at­kı­sı ve İs­ki­lip’li il­gi­li ki­tap, dö­kü­man ve tab­lo­lar sa­tıl­dı. Ge­ce­ye ka­tı­lan tüm İs­ki­lip­li­ler mem­nu­ni­yet­le­ri­ni di­le ge­ti­re­rek bu bu­luş­ma­nın her yıl ge­le­nek­sel ola­rak ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di­ler.
İs­ki­lip­gü­cüs­por Baş­ka­nı Ni­hat Ar­mut­çu ge­ce­den ku­lü­be yak­la­şık 20 bin li­ra ge­lir sağ­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek kat­kı­da bu­lu­nan her­ke­se çok te­şek­kür et­ti. Öte yan­dan ge­ce­de ye­mek ser­vi­si­ni ya­pan İs­ki­lip­gü­cüs­por genç ta­kım oyun­cu­la­rı gün­düz fe­ri­bot­la bo­ğaz tu­ru yap­tı ar­dın­dan da Fe­ner­bah­çe Kon­gre Üye­si İs­ki­lip­li Ali At­cı’nın gi­ri­şim­le­ri ile Sa­man­dı­ra Fe­ner­bah­çe te­sis­le­rin­de ta­kım an­tren­ma­nı­nı sey­ret­me im­ka­nı bul­du­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER