İsmail Savaş Amatör Bölge Karması’nda

Eti Li­se­si Genç­liks­por’un ba­şa­rı­lı is­mi İs­ma­il Sa­vaş Ama­tör Böl­ge Kar­ma­sı­na çağ­rıl­dı.

İsmail Savaş Amatör Bölge Karması’nda

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Eti Li­se­si Genç­liks­por’un ba­şa­rı­lı is­mi İs­ma­il Sa­vaş Ama­tör Böl­ge Kar­ma­sı­na çağ­rıl­dı.
Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ama­tör fut­bol Ço­rum İz­le­me So­rum­lu­su Al­pay Ar­dık’ın ver­di­ği ra­por­lar doğ­rul­tu­sun­da Eti Li­se­si’nin genç spor­cu­su İs­ma­il Sa­vaş Böl­ge Kar­ma­sı­na çağ­rıl­dı.
Eti Li­se­si’nin iç sa­ha maç­la­rı­nı iz­le­yen Al­pay Ar­dık kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mın Amas­yas­por ile oy­na­dı­ğı ma­çı Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Böl­ge An­tre­nö­rü Os­man Üs­tü­nel ile bir­lik­te iz­le­di. Üs­tü­nel ay­rı­ca Eti Li­se­si’nin Çar­şam­bas­por ile oy­na­dı­ğı ma­çı­da ta­kip et­ti ve İs­ma­il Sa­vaş hak­kın­da olum­lu ra­por ver­di.
Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’na Ama­tör Kar­ma oluş­tur­mak için yap­tı­ğı böl­ge kar­ma­la­rın­da bu yıl Sam­sun ve Trab­zon böl­ge­si tek ta­kım çı­kar­ta­cak ve bu kar­ma­ya 22 fut­bol­cu çağ­rı­la­cak. Bu 22 fut­bol­cu cu­ma gü­nü Sam­sun’da top­la­na­rak dört an­tren­man ya­pa­cak ve ar­dın­dan da Nev­şe­hir ve­ya An­tal­ya’da ya­pı­la­cak Böl­ge Kar­ma­la­rı ara­sın­da­ki maç­lar­da for­ma gi­ye­cek­ler. Bu kar­ma maç­la­rı so­nun­da Ama­tör Mil­li ta­kım kad­ro­su be­lir­le­ne­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER