Karate’de Kuşak sınavı heyecanı

Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyesi Gençlikspor Antrenörü Samet Türe gözetiminde Mevlana Spor Salonu’nda yapılan kuşak sınavına 70 sporcu katıldı.

Karate’de Kuşak sınavı heyecanı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por bün­ye­sin­de de­vam eden Ka­ra­te ça­lış­ma­la­rı­na ka­tı­lan 70 spor­cu Ku­şak ter­fi sı­na­vın­dan geç­ti.

Ka­ra­te İl Tem­sil­ci­si ve Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por an­tre­nö­rü Sa­met Tü­re gö­ze­ti­min­de Ço­rum Be­le­di­ye­si Mev­la­na Spor Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan Ma­yıs ayı ku­şak sı­na­vın­da 70 spor­cu iki grup ha­lin­de ön­ce ya­zı­lı son­ra uy­gu­la­ma­lı ola­rak test­ten geç­ti­ler.

Öğ­ren­ci­ler ka­dar ve­li­le­rin­de bü­yük il­gi gös­ter­di­ği sı­nav so­nun­da ba­şa­rı­lı olan spor­cu­lar ku­şak ter­fi­si al­ma­ya hak ka­zan­dı­lar. Ka­ra­te İl Tem­sil­ci­si Sa­met Tü­re, il­gi­nin her ge­çen gün art­tı­ğı Ka­ra­te bran­şın­da iyi bir ça­lış­ma dö­ne­mi­ne gir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek önü­müz­de­ki gün­ler­de bu ça­lış­ma­la­rın kar­şı­lı­ğı­nı ala­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER