Körfez’den Kemal Kazan Çorum Belediyespor’da

Ço­rum Be­le­di­yes­por Kör­fezs­por’dan genç sto­per Ke­mal Ka­zan’ı kad­ro­su­na kat­tı.

Körfez’den Kemal Kazan Çorum Belediyespor’da

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Kör­fezs­por’dan genç sto­per Ke­mal Ka­zan’ı kad­ro­su­na kat­tı. Dün me­na­je­riy­le bir­lik­te Ço­rum’a ge­len Ke­mal Ka­zan, ken­di­si­ni 2 yıl­lı­ğı­na Ço­rum Be­le­di­yes­por­lu ya­pan im­za­yı Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ne­za­re­tin­de at­tı.
1998 Kel­kit do­ğum­lu Ke­mal Ka­zam 2011 yı­lın­da De­rin­ces­por’da baş­la­dı­ğı ama­tör fut­bol ha­ya­tı­nın ar­dın­dan 2016 yı­lın­da Kör­fezs­por’da ilk pro­fes­yo­nel im­za­yı at­tı. Üç se­zon­dur kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mın for­ma­sı­nı gi­yen Ke­mal Ka­zan ge­çen se­zon ta­kı­mı­nın 26 ma­çın­da for­ma giy­di.
Se­zon içe­ri­sin­de 8 sa­rı iki­si ikin­ci sı­ra­dan üç kır­mı­zı kart gö­ren Ke­mal Ka­zan pro­fes­yo­nel  ka­ri­ye­rin­de bir kez Tür­ki­ye Ku­pa­sı 26 kez ise ikin­ci lig­de for­ma giy­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER