Kozan ve Eker Brezilya yolcusu

Çorum Belediyespor güreşçisi Selim Kozan ve ilimiz Uluslararası hakemi İsmail Eker Brezilya’da 2-10 Eylül’de yapılacak Üniversiteler Dünya Güreş Şampiyonası için Brezilya’ya gidiyor.

Kozan ve Eker Brezilya yolcusu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Üni­ver­si­te­ler Dün­ya Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı Bre­zil­ya’da ya­pı­la­cak. Şam­pi­yo­na­da ili­miz­den spor­cu ola­rak Se­lim Ko­zan ha­kem ola­rak ise İs­ma­il Eker bu şam­pi­yo­na­da gö­rev ya­pa­cak­lar.
2-10 Ey­lül ta­rih­le­ri ara­sın­da Bre­zil­ya’nın Go­ia­nia ken­tin­de ya­pı­la­cak olan Üni­ver­si­te­ler Dün­ya Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Be­le­di­yes­por gü­reş­çi­si ve ay­nı za­man­da Bur­dur Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­si Se­lim Ko­zan 54 ki­lo­da mil­li ma­yo­yu gi­ye­cek.
Ay­nı şam­pi­yo­na­da ili­miz Ulus­la­ra­ra­sı ha­kem­le­rin­den İs­ma­il Eker ise dü­dük ça­la­cak. 
İki yıl ön­ce Ço­rum Hi­tit Üni­ver­si­te­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de ya­pı­lan Dün­ya Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı iki yıl ara­dan son­ra Bre­zil­ya’nın ev sa­hip­li­ğin­de ya­pı­la­cak. Şam­pi­yo­na­da Türk mil­li ta­kı­mın­da he­def bi­rin­ci­li­ği ka­zan­mak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER