Küçük raketlerin büyük başarısı

Çorum Belediyesi Gençlikspor’un Badminton’da başlattığı yeniden yapılanma sürecinde kendilerinden iki ve dört yaş büyük rakipleri ile girdikleri zorlu mücadele sonunda bayanlarda Sümeyye Erkuş erkeklerde ise Mehmet Can Töremiş Türkiye Şampiyonası’nda kürsüye çıkamadı ancak Uluslararası Turnuvada milli formayı giymeye hak kazandılar.

Küçük raketlerin büyük başarısı

YÜK­SEL BA­SAR
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Bad­min­ton’da baş­lat­tı­ğı ye­ni­den ya­pı­lan­ma ça­lış­ma­la­rı­nın mey­ve­le­ri­ni top­la­ma­ya baş­la­dı. Yaş­la­rı kü­çük ol­ma­sı­na kar­şın ba­yan­lar­da Sü­mey­ye Er­kuş er­kek­ler­de ise Meh­met Can Tö­re­miş bü­yük abi ve ab­la­la­rı­nı ge­ri­de bı­ra­ka­rak An­ka­ra’da ya­pı­la­cak Ulus­la­ra­ra­sı Tur­nu­va­da mil­li for­ma­yı giy­me­ye hak ka­zan­dı­lar.
16-19 Ağus­tos ta­rih­le­rin­de An­ka­ra’da ya­pı­lan 15 Yaş Al­tı Tür­ki­ye Bad­min­ton Şam­pi­yo­na­sı’nda tek ba­yan­lar­da mü­ca­de­le eden Sü­mey­ye Er­kuş ken­di­sin­den iki yaş bü­yük ra­kip­le­ri ara­sın­dan ilk 32’ye gir­me­yi ba­şar­dı.
Tek er­kek­ler­de mü­ca­de­le eden Meh­met Can Tö­re­miş ise he­nüz 10 ya­şın­da ol­ma­sı­na kar­şın ken­di­sin­den dört yaş bü­yük ra­kip­le­ri ile gir­di­ği zor­lu mü­ca­de­le­le­ri ka­za­na­rak ilk 32 ara­sı­na gir­me­yi ba­şar­dı. Özel­lik­le ilk 16’ya gir­me ma­çın­da ra­ki­bi ile yap­tı­ğı mü­sa­ba­ka so­nun­da tüm sa­lon­da­ki iz­le­yi­ci­le­rin ve ha­kem­le­rin bü­yük be­ğe­ni­si­ni top­la­yan Meh­met Can Tö­re­miş ge­le­ce­ğin bu ka­te­go­ri­de­ki şam­pi­yon­luk ada­yı ola­rak gös­te­ril­di.
Sü­mey­ye Er­kuş ve Meh­met Can Tö­re­miş 20-23 Ey­lül ta­rih­le­ri ara­sın­da An­ka­ra’da dü­zen­le­ne­cek olan U 17 Ulus­la­ra­ra­sı Bad­min­ton Tur­nu­va­sın­da mil­li for­ma­yı giy­me­ye hak ka­zan­dı­lar.
Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por Bad­min­ton an­tre­nö­rü Ba­rış Bo­yar ken­di­le­ri­ne bu ça­lış­ma­la­rın­da hep des­tek ve­ren ve yan­la­rın­da olan mil­let­ve­ki­li Oğuz­han Ka­ya, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, ve Ku­lüp Baş­ka­nı Na­dir So­lak’a şah­sı ve tüm tek­nik ve spor­cu­la­rı adı­na te­şek­kür et­ti.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2018, 10:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER