Küçükler Judo’da iki madalya

Okul­lu Kü­çük­ler Ju­do Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda Ala­ca Sa­kar­ya Or­ta­oku­lu’ndan Aley­na Ba­yat gü­müş Mi­mar Si­nan Or­ta­oku­lu’ndan Emi­ne Ni­sa Buz ise bronz ma­dal­ya ka­zan­dı.

Küçükler Judo’da iki madalya

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Okul Spor­la­rı Kü­çük­ler Ju­do Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum­lu spor­cu­lar bir gü­müş bir­de bronz ma­dal­ya ka­zan­dı­lar. Ka­ra­man’da haf­ta so­nun­da ya­pı­lan Okul Spor­la­rı Kü­çük­ler Ju­do Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum­lu beş er­kek iki ba­yan spor­cu min­de­re çık­tı. 

Er­kek spor­cu­lar­dan kür­sü­ye çı­kan isim ol­maz­ken ba­yan­lar­da mü­ca­de­le eden Ço­rum­lu iki spor­cu­da ma­dal­ya ka­zan­dı. 48 ki­lo­da Ala­ca Sa­kar­ya Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­si Aley­na Ba­yat fi­nal ma­çı­nı kay­be­de­rek ikin­ci ol­du ve gü­müş ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du. Mi­mar Si­nan Or­ta­oku­lu’ndan 52 ki­lo­da Emi­ne Ni­sa Buz ise üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.

Ju­do Ka­fi­le­sin­de İl Tem­sil­ci­si Hü­se­yin Üs­tün­dağ ve an­tre­nör­ler Ha­kan Taş­tan ve Sa­vaş Taş­tan gö­rev yap­tı­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER