KYK raketleri Türkiye Þampiyonu

Kre­di Yurt­lar Ku­ru­mu (KYK) Ma­sa Te­ni­si Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda er­kek­ler­de Ço­rum ba­yan­lar­da ise İs­tan­bul bi­rin­ci­li­ği ka­zan­dı. Se­kiz grup mer­ke­zi bi­rin­ci­si­nin mü­ca­de­le et­ti­ği ili­miz­de iki gün sü­ren şam­pi­yo­na­da an­tre­nör Ali Kork­maz ve spor­cu­lar Umut Co­şar, Bur­han Tu­fan, Azan En­gin’li kad­ro­su Ço­rum KYK er­kek ta­kı­mı şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.

KYK raketleri Türkiye Þampiyonu

HA­LİL ÖZ­TÜRK

KYK Ma­sa Te­ni­si Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da er­kek­ler­de Ço­rum ba­yan­lar­da ise İs­tan­bul bi­rin­ci­li­ği ka­zan­dı.
Tev­fik Kış Spor Sa­lo­nu’nda ön­ce­ki gün baş­la­yan KYK Ma­sa Te­ni­si Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı dün oy­na­nan fi­nal maç­la­rı ile so­na er­di. Grup maç­la­rı so­nun­da se­kiz kız ve se­kiz er­kek ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum KYK Ma­sa Te­ni­si ta­kı­mı şam­pi­yo­na­da an­tre­nör Ali Kork­maz ve spor­cu­lar Umut Co­şar, Bur­han Tu­fan, Azan En­gin’li kad­ro­su ile mü­ca­de­le et­ti. Ço­rum KYK grup­ta ilk ma­çın­da Ga­zi­an­tep’i 3-0 ikin­ci ma­çın­da Sa­kar­ya ve Ay­dın’ı ise 3-1 ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­di.


Di­ğer grup­tan ikin­ci çı­kan Is­par­ta ile ya­rı fi­nal­de kar­şı­la­şan Ço­rum KYK ta­kı­mı bu ma­çı­nı­da set ver­me­den 3-0 ka­za­na­rak fi­na­le yük­sel­me­yi ba­şar­dı. Fi­nal­de grup ma­çın­da yen­di­ği Ay­dın ile bu kez Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu için kar­şı­laş­tı.
Ra­ki­bi önün­de grup­ta ol­du­ğu gi­bi 3-1’lik ga­li­bi­yet­le ay­rı­lan Ço­rum er­kek ta­kı­mı Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­dı. Er­kek­ler­de ikin­ci olan Ay­dın’ın ar­dın­dan Is­par­ta üçün­cü Ma­lat­ya ise dör­dün­cü­lü­ğü ka­zan­dı.
Kız­lar­da ise İs­tan­bul’un şam­pi­yon­lu­ğu ka­zan­dı­ğı KYK Ma­sa Te­ni­si Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da Sam­sun ikin­ci Kon­ya üçün­cü Van ise dör­dün­cü­lü­ğü ka­zan­dı.

Fi­nal maç­la­rı­nın ar­dın­dan dü­zen­le­nen ödül tö­re­ni­ne Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, KYK Es­ki İl Mü­dü­rü ve AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Aday Ada­yı Erol Ka­vun­cu, Be­le­di­ye Spor Mü­dü­rü Na­dir So­lak, KYK İl Mü­dür Ve­ki­li Mu­rat Gül ile Ma­sa Te­ni­si İl Tem­sil­ci­si Mus­ta­fa Ba­kan ile da­vet­li­ler ka­tıl­dı­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER