Öğrenci geldiler hakem ayrıldılar

Hitit Üniversitesi’ne öğrenci olarak geldikleri Çorum’da il hakemi olan Sedat Serhat Tataroğlu, Burak Kılınçarslan ve Kaan Murat Bölge mezun olarak memleketlerine dönmeleri nedeni ile Hakem Derneği yönetimi tarafından plaket verilerek uğurlandı.

Öğrenci geldiler hakem ayrıldılar

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum’a öğ­ren­ci ola­rak gel­di­ler ve ha­kem ola­rak ay­rıl­dı­lar. Hi­tit Üni­ver­si­te­si Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si’nde öğ­ren­ci ola­rak baş­la­yan ve da­ha son­ra açı­lan aday ha­kem kur­su­nu ba­şa­rı ile ge­çe­rek il ha­ke­mi olan üç isim okul­la­rı­nı bi­ti­re­rek ay­rıl­ma­la­rı ne­de­ni ile  Ço­rum Tür­ki­ye Fa­al Fut­bol Ha­kem ve Göz­lem­ci­le­ri Der­ne­ği ta­ra­fın­dan pla­ket tö­re­ni dü­zen­len­di.
Se­dat Ser­hat Ta­ta­roğ­lu, Bu­rak Kı­lın­çars­lan ve Ka­an Mu­rat Böl­ge’ye ve­da tö­re­ni­ne Der­nek Baş­ka­nı Dur­muş Buy­ruk, İl Ha­kem Ko­mi­te­si Ra­pör­tö­rü Mus­ta­fa Bı­çak­cı ile Der­nek Baş­kan Yar­dım­cı­sı Öz­can Ge­nel, Sek­re­ter Gök­han Yum­lu, Mu­ha­sip Yük­sel Ba­sar ve üye Ah­met Ece­vit  ka­tıl­dı­lar.
 Kah­ve Or­man da ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ram­da ko­nu­şan Der­nek Baş­ka­nı Dur­muş Buy­ruk ha­kem ar­ka­daş­la­rı­na ver­dik­le­ri hiz­met­ler­den do­la­yı te­şek­kür et­ti mem­le­ket­le­rin­de de ha­kem­lik ya­şan­tı­la­rı­nın de­vam et­me­si­ni ve Türk Ha­kem­li­ği­ne hiz­met­le­ri­nin sür­me­si te­men­ni­sin­de bu­lun­du. 
İl Ha­kem Ku­ru­lu Ra­por­tö­rü Mus­ta­fa Bı­çak­cı'da İl Ha­kem Ku­ru­lu adı­na ar­ka­daş­la­rı­na te­şek­kür et­ti ve bun­dan son­ra­ki ha­yat­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2018, 11:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER