‘Önceliğimiz teknik heyet ve iç transfer’

Slo­vak­ya Mi­nik­ler Açık Tur­nu­va­sı’na gi­den ma­sa te­ni­si mil­li ta­kı­mı or­ga­ni­zas­yo­nun ip­tal edil­me­si üze­ri­ne Slo­vak­ya mil­li ta­kı­mı ile or­tak kamp yap­ma­ya baş­la­dı. Mil­li ta­kım­da Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan Uğur­can Dur­sun ve Ar­da Ke­kil­li­oğ­lu ile Ço­rum Genç­liks­por Yağ­mur Ye­şil de bu­lu­nu­yor.

‘Önceliğimiz teknik heyet ve iç transfer’

HA­RUN AK­KA­YA

Ço­rum’dan üç spor­cu­nun­da bu­lun­du­ğu U 11 ve U 13 mil­li ta­kı­mı tur­nu­va için git­ti­ği Slo­van­ya’da or­ga­ni­zas­yon ko­mi­te­si­nin tur­nu­va­yı ip­tal et­me­si üze­ri­ne Slo­vak­ya mil­li ta­kı­mı ile or­tak kamp yap­ma­ya baş­la­dı.

Slo­vak­ya’nın Ma­lacky ken­tin­de ya­pı­la­cak olan Mi­nik­lar Açık Tur­nu­va­sı Or­ga­ni­zas­yo­nu ip­tal edi­lin­ce U 11 ve U 13 mil­li ta­kım an­tre­nör­le­ri­nin gi­ri­şim­le­ri ile Slo­vak­ya ve Türk mil­li ta­kım­la­rı Tab­le Ten­nis For All kam­pın­da or­tak ça­lış­ma ka­raı al­dı­lar. Slo­vak­ya´nın Pri­vid­ze şeh­rin­de bu­lu­nan Tab­le Ten­nis For All Kamp Mer­ke­zin­de, Slo­vak­ya yıl­dız mil­li ta­kı­mıy­la bir­lik­te or­tak kamp ya­pan U11 ve U13 mil­li ta­kım­la­rı­mız­da Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­liks­por’dan Uğur­can Dur­sun ve Ar­da Ke­kil­li­oğ­lu ile Ço­rum Genç­liks­por ku­lü­bü spor­cu­su Yağ­mur Ye­şil bu­lu­nu­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER