Osmancıkgücü - Mecitözü Gençlerbirliği

2. Ama­tör Kü­me Fi­nal Gru­bu son ma­çın­da ya­rın sa­at 15’de Os­man­cık sa­ha­sın­da Os­man­cık­gü­cüs­por ile Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği kar­şı­la­şa­cak. Bu maç ön­ce­si 9’ar pu­ana sa­hip iki ta­kı­mın ma­çın­da Os­man­cık­gü­cüs­por ka­zan­mak zo­run­da. Me­ci­tö­zü Genç­ber­bir­li­ği’ne be­ra­ber­lik ye­ti­yor

Osmancıkgücü - Mecitözü Gençlerbirliği

HA­LİL ÖZ­TÜRK

2. Ama­tör Kü­me’den 1. Kü­me’ye çı­ka­cak son ta­kım ya­rın Os­man­cık’ta bel­li ola­cak. Son haf­ta­ya 9’ar pu­an­la gi­ren iki ta­kım Os­man­cık­gü­cüs­por ve Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği ta­kım­la­rı sa­at 15’de Os­man­cık il­çe sa­ha­sın­da kar­şı­la­şa­cak­lar.
2. Ama­tör Kü­me Fi­nal Gru­bun­da be­şin­ci maç­lar so­nun­da 12 pu­an­la li­der du­rum­da bu­lu­nan Mi­mar Si­nan Genç­liks­por şam­pi­yon­lu­ğu ga­ran­ti­le­di. Ma­vi be­yaz­lı­lar se­zo­nun son ma­çın­da ya­rın sa­at 15’de Me­ci­tö­zü il­çe sa­ha­sın­da grup­ta hiç bir id­di­ası bu­lun­ma­yan Me­ci­tö­züs­por ile kar­şı­la­şa­cak.

Gü­nün en kri­tik ma­çın­da ise 9 pu­an­la ikin­ci sı­ra­da yer alan Os­man­cık­gü­cüs­por ile ay­nı pu­an­la üçün­cü sı­ra­da yer alan Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği ta­kım­la­rı sa­at 15’de Os­man­cık’da kar­şı­la­şa­cak. Bu maç­ta Os­man­cık­gü­cüs­por’un ikin­ci ola­rak 1. Ama­tör Kü­me’ye yük­sel­mek için ka­zan­mak­tan baş­ka şan­sı yok. İlk maç­ta dep­las­man­da ra­ki­bi­ni ye­nil­di­ği için iki­li ave­raj de­ze­van­ta­jı bu­lu­nan Os­man­cık­gü­cüs­por ka­zan­mak zo­run­da. Me­ci­tö­zü Genç­ler­bir­li­ği ise ya­rın­ki maç­ta be­ra­ber­lik ha­lin­de bi­le iki­li ave­raj üs­tün­lü­ğü ile 2. ola­rak 1. Kü­me’ye yük­se­le­cek.

Ya­rın oy­na­na­cak maç­lar so­nun­da ilk iki sı­ra­yı alan ta­kım­la­ra dü­zen­le­ne­cek tö­ren­le ku­pa­la­rı ve­ri­le­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER