Özcan çalışmalara başladı

Çorum Belediyespor’da başkanlık için onay alan Fatih Özcan 15 kişiden oluşacak yönetim için çalışmalara başladı. Güreş branşı için Hüseyin Teke’nin alt yapı içinde Mustafa Ercan’ın yönetimde yer alacağı eski isimlerden Hamit Işık ve Mustafa Altunkaya’nın kabul etmesi halinde listede olacağı öğrenildi. Yönetimde sponsor olacak firmalardan yedi ismin yer alacağı bunun dışındaki isimlerin yeni yüzler olacağı öğrenildi. İsim değişikliğinin yasal süreç yetişmediği için bu genel kurulda değilde önümüzdeki yıl yapılacak Olağan Kurul’da yapılacağı belirtildi. 18 Mayıs cuma günü yapılacak genel kurulda Fatih Özcan plan ve projeleri hakkında detaylı bir açıklama yaparak kamuoyuna bilgilendireceği açıklandı.

Özcan çalışmalara başladı

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da 18 Ma­yıs’&ta ya­pı­la­ca­ğı açık­la­nan Ge­nel Ku­rul’da Baş­kan­lık grö­re­vi­ni alan Fa­tih Öz­can ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Ön­ce­ki ak­şam Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ve Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Ömer Ba­la­ban ile bir ara­ya ge­len Fa­tih Öz­can plan ve pro­je­le­ri ko­nu­sun­da bil­gi­ler ver­di.

Gö­rüş­me­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ün yö­ne­tim­de ol­ma­sı­nı is­te­di­ği iki isim dı­şın­da tak­di­ri Fa­tih Öz­can’a bı­rak­tı­ğı öğ­re­nil­di. Gü­reş bran­şın­da­ki fa­ali­yet­ler ne­de­ni ile Hü­se­yin Te­ke’nin yö­ne­tim­de de­vam ede­ce­ği ay­rı­ca alt ya­pı har­ca­ma­la­rı ko­nu­sun­da da Mus­ta­fa Er­can’ın ye­ni yö­ne­tim­de gö­rev ala­cak iki isim ol­du­ğu be­lir­til­di.

Bu iki isim dı­şın­da Fa­tih Öz­can’ın 15 ki­şi­lik yö­ne­tim ku­ru­lu oluş­tu­ra­ca­ğı bu isim­le­rin ye­di­si­nin Ço­rum dı­şın­dan ku­lü­be spon­sor ola­cak fir­ma­la­rın yö­ne­ti­ci­le­rin­den olu­şa­ca­ğı öğ­re­nil­di. Di­ğer beş isim için­de geç­ti­ği­miz dö­nem­de bir­lik­te gö­rev yap­tı­ğı iki isim Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya’ya tek­lif ya­pa­ca­ğı ka­bul et­me­le­ri ha­lin­de on­la­rı ala­ca­ğı di­ğer isim­le­rin ise ye­ni yüz­ler ola­ca­ğı öğ­re­nil­di.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ve Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Ömer Ba­la­ban’ın ku­lüp is­mi­nin de­ği­şik­li­ği ko­nu­sun­da açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me­de isim de­ği­şik­li­ği­nin bu ge­nel ku­ru­la ye­tiş­me­si­nin zor ol­du­ğu bu yüz­den bu de­ği­şik­li­ğin önü­müz­de­ki yıl ya­pı­la­cak Ola­ğan Ge­nel Ku­rul’a ka­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.

18 Ma­yıs cu­ma gü­nü ya­pı­la­cak olan Ge­nel Ku­rul’a ka­dar Fa­tih Öz­can’ın lis­te ha­zır­lı ve pro­je­le­ri­ni ha­zır­la­ya­ca­ğı ve bu top­lan­tı­da ge­niş bir açık­la­ma ya­pa­rak ka­mu­oyu­nu bil­gi­len­di­re­ce­ği açık­lan­dı. Fa­tih Öz­can’ın yap­tı­ğı spon­sor­luk an­laş­ma­la­rın­dan ku­lü­be yak­la­şık 3 mil­yon li­ra­lık bir kat­kı sağ­la­dı­ğı ge­ri ka­lan bö­lüm için­de yö­ne­tim için­den ve­ri­le­cek mik­tar ile eko­no­mik ola­rak güç­lü bir ya­pı ile ye­ni se­zo­na baş­la­ma­nın he­def­len­di­ği öğ­re­nil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER