Özcan’dan dobra dobra

Çorum Belediyespor Başkanı Fatih Özcan yeni sezon çalışmaları, hedefler ve beklentileri konusunda oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

Özcan’dan dobra dobra

HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Baş­kan Fa­tih Öz­can haf­ta so­nun­da ye­rel ba­sın men­sup­la­rı ile if­tar­da bir ara­ya gel­di. Baş­kan Fa­tih ile bir­lik­te Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ve Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı’nın da ka­tıl­dı­ğı soh­bet top­lan­tı­sın­da gün­dem­le, ge­le­cek­le ve plan­la­la­rı ile il­gi­li ola­rak ol­duk­ça sa­mi­mi açık­la­ma­lar­da bu­lun­du­lar.

Bu soh­bet top­lan­tı­sı­nın ta­bi­ki bir bö­lü­mü ya­zıl­ma­mak kay­dı ile ol­du­ğu için biz­de ka­la­cak. Soh­be­tin öne çı­kan ve önem­li gör­dü­ğü­müz bö­lüm­le­ri­ni bur­dan siz­le­re ak­tar­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız.

İlk ola­rak ko­nu­şan Baş­kan Fa­tih Öz­can, yö­ne­tim ku­ru­lu­nun dar ol­du­ğu ko­nu­sun­da­ki eleş­ti­ri­le­re ce­vap ver­di. Gö­re­ve ta­lip ol­duk­tan son­ra yap­tı­ğı açık­la­ma­yı ha­tır­la­ra­tak ‘Ben­de yö­ne­tim­de gö­rev al­mak is­ti­yo­rum’ di­yen bi­ri­si ara­sın di­ye bek­le­dim an­cak kim­se­den bir ses gel­me­di. Bir çok ke­sim­den ve si­ya­si gö­rüş­den is­me tek­lif gön­der­dim an­cak hep ay­nı ma­ze­ret­le­ri al­dım ‘Be­nim işim yo­ğun gö­rev ala­mam’. Ben kim­se­yi zor­lu yö­ne­ti­me ala­cak ha­lim yok’ de­di.
 

‘Kim­se Ço­rum Be­le­di­yes­por’dan bü­yük de­ğil’

Baş­kan Öz­can, ken­di­si­de da­hil kim­se­nin Ço­rum Be­le­di­yes­por’un üze­rin­de ol­ma­dı­ğı­nı bu­nu yap­ma­yı dü­şü­nün kim olur­sa ol­sun kel­le­si­ni ala­ca­ğı­nı söy­le­di. Hiç bir fut­bol­cu­nun ve­ya yö­ne­ti­ci­nin vaz­ge­çil­mez ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Öz­can ‘Ya­kup Yi­ğit kar­de­şi­miz kal­ma­sı­nı is­te­di­ği­miz bir ar­ka­da­şı­mız. An­cak ge­le­ce­ği olan ve 2. lig­den tek­lif alan hiç bir kar­de­şi­min­de önü­ne ka­pat­mam.Ge­lir gö­rü­şü­rüz an­la­şa­maz­sak söz­leş­me­sin­de­ki mad­de­ye uy­gun ola­rak her­kes gi­bi oda gi­de­bi­lir. An­cak tek­rar edi­yo­rum kim­se Ço­rum Be­le­di­yes­por’un üze­rin­de ol­ma­dı ve ola­maz­da’ de­di.

‘13 maç ka­za­na­ma­yan bir ta­kım­da ge­ri­lim ol­maz­sa sı­kın­tı var’
13 maç ka­za­na­ma­yan bir ta­kı­mın tek bir kır­mı­zı kart gör­me­me­si, an­tren­man­da maç­ta so­yun­ma oda­sın­da loj­man­da tek bir ge­ri­li­min ol­ma­ma­sı­nı an­la­mak­ta zor­luk çek­ti­ği­ni be­lir­ten Öz­can ‘Dı­şar­dan ta­kip eden bi­ri­si ola­rak ger­çek­ten na­sıl bir olay isim ve­re­mi­yo­rum. Bi­zim ol­du­ğu­muz yer­de he­ye­can olur is­tek olur ar­zu olur. Sa­ha­da ruh gi­bi ge­çen fut­bol­cu­la­ra ke­sin­lik­le mü­sa­de et­mem ve ta­kım­da tut­mam’ de­di.
Ge­nel Ku­rul’a mül­ki amir­le­rin gel­me­me­si ko­nu­sun­da ise bu in­san­la­rın da­vet edil­me­me­si­nin asıl so­run ol­du­ğu­na inan­do­ğı­nı be­lir­ten Fa­tih Öz­can ay­rı­ca sa­lon­da Ömer Ba­la­ban dı­şın­da bir tek yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si­nin ol­ma­ma­sı­nı­da ya­dır­ga­dı­ğı­nı söy­le­di.

‘Kurt her za­man yal­nız­dır’
Geç­miş yö­ne­ti­ci­li­ği dö­ne­min­de ku­lü­be 450 bin li­ra ba­ğış yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Öz­can ‘Ba­na An­ka­ra­gü­cü tek­lif yap­tı an­cak ben ka­bul et­me­dik. Bu­na rağ­men ver­di­ğim kat­kı­dan do­la­yı be­ni zi­ya­re­te gel­di­ler ve ma­ça da­vet et­ti­ler. Ma­le­sef Ço­rum Be­le­di­yes­por be­ni hiç bir ma­çı­na da­vet edil­me­mek be­ni üz­dü. Yal­nız şu­nu­da açık söy­le­yim ‘Kurt her za­man yal­nız­dır’ ben bu­ra­ya kim­se­ye gü­ve­ne­rek gel­me­dim.
‘Şam­pi­yon­luk dı­şın­da­ki her so­nuç hüs­ran­dır’
Be­nim için­de­ki aşk şam­pi­yon­luk üze­ri­ne. Şu­nu­da açık yü­rek­li­lik­le söy­le­ye­yim­ki şam­pi­yon­luk dı­şın­da­ki her so­nuç be­nim için hüs­ran­dır. Ta­bi­ki bu üç yıl­lık bir plan­la­ma ve bu doğ­rul­tu­da ha­re­ket ede­ce­ğiz ace­le ede­rek yan­lış yap­mak is­te­mi­yo­ruz. Ne za­man 1. li­ge çı­ka­rız or­da beş al­tın­cı­lık ba­şa­rı sa­yı­lır. Yok­sa bu lig­de 2. lig­de­ki baş­ka hiç bir so­nuç ba­şa­rı de­ğil­dir. Şu­nu­da açık yü­rek­li­lik­le söy­le­yim­ki ‘Sa­va­şım­da ya­nım­da ol­ma­ya­nı ba­şa­rı­da ya­nım­da is­te­mem’ de­di.

‘Trans­fer büt­çe­miz 3 mil­yon se­zon so­nu 5 mil­yon’
Ye­ni se­zon plan­la­ma­sı­nın ge­rek büt­çe ge­rek kad­ro ya­pı­sı ola­rak hep­si­nin ha­zır ol­du­ğu­nu be­lir­ten Öz­can ‘Be­nim işim pa­ra bo­yu­tu. Tek­nik Ko­nu­lar­da tüm yet­ki Ge­nel Kap­tan’da. Onun çö­ze­me­di­ği so­run­lar­da Baş­kan Yar­dım­cı­la­rım Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya dev­re­re gi­re­rek çö­ze­cek­ler. Trans­fer büt­çe­miz 3 mil­yon li­ra ola­cak se­zon so­nun­da ise bu ra­kam 5 mil­yo­na çı­ka­cak. Her ma­ça prim ve­ri­le­cek ve ka­za­nı­lan ma­çın ar­dın­dan sa­lı gü­nü prim­ler he­sap­la­ra ya­ta­cak.
Tek­nik Di­rek­tör ko­nu­sun­da ara­yı­şı­mız sü­rü­yor. Aday­la­rı iki­ye dü­şü­rü­yo­ruz an­cak ka­rar aşa­ma­sın­da bi­rin­den vaz­ge­çi­yo­ruz ye­ri­ne baş­ka isim ge­li­yor. Bu ko­nu­da Ge­nel Kap­ta­nı­mı­zın­da uyum­lu ça­lı­şa­ca­ğı bir isim ko­nu­sun­da en kı­sa sü­re­de ka­ra­rı­mı­zı ve­re­cek an­la­şa­ca­ğız ar­dın­dan da iç trans­fer­le baş­la­yıp kad­ro­yu oluş­tu­ra­ca­ğız’ de­di.

‘Az ha­ta yap­mak için ti­tiz ça­lı­şı­yo­ruz’
Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ise gö­re­ve baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan ön­ce­li­ği tek­nik he­ye­te ver­dik­le­ri­ni ve ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği­ni bir iki gün için­de an­laş­tık­la­rı ho­ca­nın­da gö­rüş­le­ri doğ­rul­tu­sun­da iç trans­fe­ri çö­ze­cek­le­ri­ni söy­le­di. Bu dö­ne­min çok önem­li ol­du­ğu­nu ha­ta­yı as­ga­ri yap­ma­la­rı için in­ce ele­yip sık do­ku­ya­cak­la­rı­nı be­lir­ten Tat­lı ‘Ca­mi­amız ra­hat ol­sun so­ru işa­ret­le­ri­ni en kı­sa sü­re­de or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğız. Kam­pa gi­der­ken 24 ki­şi­lik kad­ro­mu­zu oluş­tur­muş ve so­run­suz git­mek is­ti­yo­ruz. Bu ara­da kamp dö­ne­min­de ek­si­ği­ni gör­dü­ğü­müz ve­ya uyum sağ­la­ya­ma­dı­ğı­na inan­dı­ğı­mız ar­ka­da­şı­mız olur­sa­da he­men yol­la­rı­mı­zı ayı­ra­ca­ğız’ de­di.

‘Bu eki­bin yap­tık­la­rı­na im­za de­ğil par­mak ba­sa­rım’
Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ken­di­si­nin fut­bo­lun için­de gel­me­di­ği­ni an­cak yak­la­şık 300 maç iz­le­miş bi­ri­si ola­rak Fa­tih baş­ka­nı­mız­da ıs­ra­rı ile yö­ne­tim­de gö­rev al­dı­ğı­nı söy­le­di. Bir yan­da 25-30 yıl­lık dos­tu Ha­mit Işık di­ğer yan­da ise ka­der bir­li­ği yap­tı­ğı Fa­tih baş­ka­nın ıs­ra­rı üze­ri­ne gel­di­ği bu yö­ne­ti­min ala­ca­ğı her ka­ra­rın al­tı­na im­za de­ğil par­mak ba­sa­ca­ğı­nı be­lir­ten Al­tun­ka­ya ‘im­za­lar tak­lit edi­le­bi­lir an­cak par­mak izi­ni kim­se tak­lit ede­mez. Biz­ler iyi gün dos­tu de­ği­liz ba­şa­rı­da da ba­şa­rı­sız­lık­ta her za­man bu ar­ka­daş­la­rın ya­nın­da ol­duk ve ol­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2018, 10:21
YORUM EKLE
YORUMLAR
Halim
Halim - 5 yıl Önce

Masallarla ninnilerle uyutmayın insanları ZEKİ GÜL çağırdı verdi takımı size yönetim oluşturuldu ve seçildiniz inşAllah şampiyon yaparsınız bizde Çorumlu olarak destek veririz bizim öyle uzun bekleyecek zamanımız YÖK artık o sene bu sene yanlızanlayamadığımız tek şey yönetim kurulunda aklı selim kariyerli yöneticilik Vasıf’ları olan kimse YÖK bu eksiklik ve kongreye de şehrin hiç önde gelenlerinden kimse YÖK Buda eksiklik acaba gelmemelerinin nedeni SİZİ VE YÖNETİMİ tam benimsememelerimi şehirde kabullenmiş bir başkan ve yönetim profiliniz YÖK bu kesin görüyoruz duyuyoruz bekleyelim başarılı olmak ve şampiyon yapma zorunluluğunuz fazlalaştı bunun tersi mi sizi istemezler istemeyizde bunu bilmeniz gerekir BAŞARILAR..

Çorumsporlu
Çorumsporlu - 5 yıl Önce

Ya git arkadaş senin yöneticiliğinide gördük hasbelkader 1-2 sezon yaptın sanırım Hamit ışık bulup getirmişti hatta ortağın vardı yol kenarı PARK ve yemek ihalesi işi de yapıyordunuz neyse takım bu kent şampiyonluk istiyor istiyoruz bu iş sana 5 numara büyük gibi duruyor hayırlısı olsun ama zor dostum zor

SIRADAKİ HABER