Özel Pınar Türkiye Şampiyonu

Okul­lu Yıl­dız­lar Ma­sa Te­ni­si Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda Özel Pı­nar Or­ta­oku­lu kız­lar­da bi­rin­ci er­kek­ler­de ise dör­dün­cü ola­rak bü­yük bir ba­şa­rı­ya im­za at­tı. Ço­rum Ma­sa Te­ni­si alt ya­pı­sın­da baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar so­nun­da Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­la­rın­da ve Ulus­la­ra­ra­sı şam­pi­yon­la­rın­da boy gös­ter­me­ye baş­la­yan spor­cu­lar ye­tiş­ti­ri­yor.

Özel Pınar Türkiye Şampiyonu

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ma­sa Te­ni­si’nde Ço­rum her ge­çen gün ye­ni ba­şa­rı­la­ra im­za atı­yor. Alt ya­pı­da baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar mey­ve­le­ri­ni ver­me­ye baş­la­dı ve her ka­ta­go­ri­de Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da de­re­ce­ler gel­me­ye de­vam edi­yor. Son ola­rak­ta okul­lu Yıl­dız­lar Ma­sa Te­ni­si Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da Özel Pı­nar Or­ta­oku­lu kız­lar­da şam­pi­yon­lu­ğu er­kek­ler­de ise dör­dün­cü­lü­ğü ka­zan­dı.

27-29 Ni­san ta­rih­le­rin­de Adı­ya­man’da ya­pı­lan Okul­lu Yıl­dız­lar Tür­ki­ye Ma­sa Te­ni­si Şam­pi­yo­na­sı’nda grup­la­rın­da ilk üç sı­ra­yı alan top­lam 25’er okul ka­tıl­dı.
An­tre­nör­ler Me­sut Kuş­göz, Se­def Ka­ra­dağ ve Der­ya Tun­cal’lı kad­ro­su ile mü­ca­de­le eden kız ta­kı­mın­da Asu Ay­ça Şen­yu­va, Yağ­mur Ye­şil ve Sah­ra­nur Yıl­maz’lı kad­ro­su ile grup maç­la­rın­da Kah­ra­man­ma­raş Ga­zi Or­ta­oku­lu’nu 3-1 ye­ner­ken Özem San­ko, An­ka­ra Şe­hit­lik, Zon­gul­dak Yay­la Or­ta­oku­lu’nu 3-0 ye­ne­rek çey­rek fi­na­le yük­sel­di.

Çey­rek fi­nal­den son­ra çift ele­me­li sis­tem­le oy­na­nan maç­lar­da Özel Pı­nar ilk ma­çın­da İs­tan­bul Ali Ce­vat Öz­yurt Or­ta­oku­lu’na 3-0 ye­nil­dik­ten son­ra Mü­min Gen­çoğ­lu Or­ta­oku­lu, Bat­man Özel Fi­nal ve Is­par­ta Ül­kü Or­ta­oku­lu’nu 3-0 ye­ne­rek fi­na­le yük­sel­di.
Fi­nal ma­çın­da ise çey­rek fi­nal­de ye­nil­di­ği İs­tan­bul Ali Ce­vat Öz­yurt Or­ta­oku­lu ile bu kez al­tın ma­dal­ya için kar­şı­laş­tı. Bü­yük bir mü­ca­de­le­ye sah­ne olan maç­ta Özel Pı­nar Or­ta­oku­lu bu kez ra­ki­bi­ni 3-2 ye­ne­rek Tür­ki­ye Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­dı.

Er­kek­ler­de ise Emir Eren Atı­cı, Ab­dül­ka­dir Say­dam ve Ya­sin Ege­men İbiş’li kad­ro­su ile mü­ca­de­le eden Özel Pı­nar Or­ta­oku­lu Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı gru­bun­da Ga­zi­an­tep Ko­ca­te­pe, De­niz­li Ir­lı­gan­lı Şe­hit Pi­ya­de On­ba­şı Bay­ram Gü­zel ve Es­ki­şe­hir Şe­hit Yu­nus Bay­kal Or­ta­oku­lu’nu set ver­me­den 3-0 ye­nen tem­sil­ci­miz çey­rek fi­na­le yük­sel­di.

Çey­rek fi­nal ilk ma­çın­da İs­tan­bul Özel Me­de­ni­yet Or­ta­oku­lu’na 3-1 ye­ni­len Özel Pı­nar son­ra­ki maç­la­rın­da Kay­se­ri Sa­di­ye Nu­hoğ­lu’nu Is­par­ta Ül­kü Or­ta­oku­lu’nu 3-0 yen­di ve İs­tan­bul Özel Me­de­ni­yet ile üçün­cü­lük dör­dün­cü­lük ma­çın­da yi­ne 3-1’lik skor­la ye­ni­len Özel Pı­nar Or­ta­oku­lu dör­dün­cü­lük ku­pa­sı­nın sa­hi­bi ol­du.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2018, 10:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER