Sa­bah kuv­vet, ak­şam tak­tik ça­lış­tı­lar

İkin­ci etap ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por, dün çift an­tren­man yap­tı. 

Sa­bah kuv­vet, ak­şam tak­tik ça­lış­tı­lar

FA­TİH BAT­TAR
İlk etap ha­zır­lık­la­rı­nı 21 Tem­muz Cu­mar­te­si gü­nü bi­ti­ren ve ikin­ci etap ha­zır­lık­la­rı­na Sa­lı gü­nü baş­la­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por, dün­kü sa­bah an­tren­ma­nın­da ça­buk­luk ve kuv­vet ça­lış­ma­sı yap­tı.  Sa­bah an­tren­ma­nı fut­bol­cu­la­rın düz ko­şu yap­ma­sı ve ısın­ma­sı ile baş­la­dı. Ar­dın­dan ça­buk­luk ve kuv­vet ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­ti­ril­di.


Ak­şam saa­tin­de ya­pı­lan an­tren­man­da ise Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de fut­bol­cu­lar, dar alan­da kı­sa pas ça­lış­ma­sı yap­tı. An­tren­man tak­tik ça­lış­ma­sı ile so­na er­di.  Ço­rum Be­le­di­yes­por'da ikin­ci etap ha­zır­lık­la­rı bu­gün ya­pı­la­cak çift an­tren­man  ile de­vam ede­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER