Sodalı şampiyonluk kutlaması

Ana­do­lu Spor Ga­ze­te­ci­le­ri Der­ne­ği Ço­rum Şu­be­si ta­ra­fın­dan bu yıl 23. sü dü­zen­le­nen Or­ta Ku­şak Fut­bol Tur­nu­va­sın­da şam­pi­yon­lu­ğu Kah­ve­land ta­kı­mı ka­zan­dı.

Sodalı şampiyonluk kutlaması

HA­RUN AK­KA­YA
Ana­do­lu Spor Ga­ze­te­ci­le­ri Der­ne­ği Ço­rum Şu­be­si ta­ra­fın­dan bu yıl 23. sü dü­zen­le­nen Or­ta Ku­şak Fut­bol Tur­nu­va­sın­da şam­pi­yon­lu­ğu Kah­ve­land ta­kı­mı ka­zan­dı. Cu­mar­te­si gü­nü Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda oy­na­nan fi­nal ma­çı­nın ar­dın­dan dü­zen­le­nen ödül tö­re­nin­de renk­li gö­rün­tü­ler ya­şan­dı.


Şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı ver­mek üze­re Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer di­ğer ta­ban bir­lik­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan, İl Ha­kem Ko­mi­te­si Baş­kan ve­ki­li Kah­ra­man Öl­çer ile ASKF Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ay­lar ile bir­lik­te şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı ver­mek üze­re ta­kı­mın ya­nı­na gel­di.


Ku­pa­yı kal­dır­dık­la­rı an­da Kah­ve­land ta­kı­mı ta­raf­tar­la­rı iki so­da­yı kö­pür­te­rek ta­kı­mın üze­ri­ne sık­tı­lar. Şam­pan­ya ye­ri­ne so­da­lı kut­la­ma sı­ra­sın­da en çok mağ­dur olan­lar ise ta­kım el­bi­se­li­ler ol­du. So­da ile ıs­la­nan ta­ban bir­lik­le­ri tem­sil­ci­le­ri ku­pa­yı bı­ra­ka­rak kaç­ma­ya ça­lış­tı­lar an­cak olan­lar ol­muş­tu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER