Sungurlu 1-1’e abone oldu

BAL temsilcimiz Sungurlu Belediyespor bu sezon oynadığı beşinci maçında üçüncü kez sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldı. Sahasında konuk ettiği Turhalspor önünde 3. dakikada Mücahit ile öne geçen temsilcimiz hemen ardından Abdulaziz’in golüne engel olamadı. İkinci yarıda iki takımda galibiyete yaklaştı özellikle son on dakikada Sungurlu Belediyespor’un çabası sonuç vermeyince takımlar sahadan 1-1 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.

Sungurlu 1-1’e abone oldu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
BAL tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 1-1’e abo­ne ol­du. Kır­mı­zı Be­yaz­lı tems il­ci­miz bu se­zon be­şin­ci ma­çın­da üçün­cü kez sa­ha­dan 1-1’lik be­ra­ber­lik­le ay­rıl­dı­lar. Dün sa­ha­sın­da ko­nuk et­ti­ği Tur­hals­por önün­de ilk da­ki­ka­lar­da Mü­ca­hit’in go­lü ile öne ge­çen tem­sil­ci­miz 15. da­ki­ka­da yan top­tan ye­di­ği gol­le dev­re­yi 1-1 be­ra­ber­lik­le ta­mam­la­dı.

İkin­ci ya­rı­da ise iki ta­kım ara­sın­da gi­dip ge­len maç­ta ko­nuk ta­kım Tur­hals­por’un özel­lik­le ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan şut­lar­la go­la ra­dı ka­le­ci İl­kay Se­zer bu şut­lar­da ba­şa­rı­lı kur­ta­rış­la­rı ile go­le izin ver­me­di. Tem­sil­ci­miz ise özel­lik­le son on da­ki­ka için­de ra­kip ka­le­de bas­kı kur­du ve bu bö­lüm­de ya­ka­la­dı­ğı iki net po­zis­yon­dan ya­rar­la­na­ma­yın­ca maç ilk ya­rı­da atı­lan gol­ler­le 1-1 be­ra­ber­lik­le so­na er­di. Bu so­nuç­la Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 6 pu­ana yük­se­lir­ken Tur­hals­por ise bu se­zon­ki ikin­ci pu­anı­nı al­dı.

Ma­çı Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Ku­lüp Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen ile bir­lik­te 750 ka­dar Sun­gur­lu­lu fut­bol se­ver ile 15-20 ka­dar Tur­hals­por ta­raf­ta­rı iz­le­di.

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
3. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un ka­zan­dı­ğı fa­ul atı­şın­da Emir­han’ın or­ta­sın­da tüm sa­vun­ma­yı ge­çen to­pa ar­ka di­rek­te Mü­ca­hit ayak içi ile to­pu uzak ka­le di­re­ği­nin di­bin­den Tur­hals­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çi­ren go­lü at­tı.
15. da­ki­ka­da Tur­hals­por be­ra­ber­lik go­lü­nü bul­du. Ko­nuk ta­kım sağ ka­nat­tan ge­li­şen ata­ğın­da ça­lım­lar­la ge­len Malk­haz’ın ar­ka di­re­ğe or­ta­sın­da Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por sa­vun­ma­sı bom boş dru­rum­da bı­rak­tı­ğı Ab­du­la­ziz ya­kın me­sa­fe­den ka­fa ile to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ru 1-1 ya­pan go­lü at­tı.
32. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Ta­ha top­la bir­lik­te ce­za sa­ha­sı­na gir­di sert vur­du top üst­ten az fark­la au­ta git­ti.
İlk ya­rı ta­kım­la­rın ça­ba­sı so­nuç ver­me­di ve so­yun­ma oda­sı­na 1-1 be­ra­ber­lik­le gir­di­ler.
48. da­ki­ka­da ko­nuk Tur­hals­por ce­za ya­yı üze­rin­de ka­zan­dı­ğı fri­kik atı­şın­da İs­ma­il’in sert vu­ru­şun­da ka­le­ci İl­kay Se­zer kö­şe­den to­pa sa­hip ol­du.
51. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen Tur­hals­por ata­ğın­da Yu­nus çap­raz po­zis­yon­da sert vur­du top yan­dan az fark­la au­ta git­ti.
90+4. da­ki­ka­da Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por mut­lak bir po­zis­yon­dan ya­rar­la­na­ma­dı. Sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan top­la Şa­ban ka­le­ci Meh­met Ege ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da sert vur­du top üst di­re­ği sı­yı­ra­rak au­ta git­ti ve maç­ta ilk ya­rı­da atı­lan gol­ler­le 1-1 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER