Sungurlu Hüseyin Eğer’e teslim

Bölgesel Amatör Lig’de Çorum’u temsil edecek olan Sungurlu Belediyespor takımı genç teknik adam Hüseyin Eğer’e teslim etti. Dört yıldır Çorum Belediyespor Bölgesel Gelişim Liginde görev yapan Hüseyin Eğer hafta içinde düzenlenecek törenle resmi imzayı atacak. Eğer ile birlikte Gelişim Ligi U 19 takımında yaşı dolan futbolcularda genç teknik adamın raporu doğrultusunda Sungurlu Belediyespor ile görüşerek anlaşmaya başladılar.

Sungurlu Hüseyin Eğer’e teslim

HALİL ÖZTÜRK

Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ta­kı­mı genç Tek­nik Adam Hü­se­yin Eğer’e tes­lim et­ti. İki yıl üst üs­te ön­ce 2. Kü­me ar­dın­dan da 1. Ama­tör Kü­me’de şam­pi­yon ola­rak ye­ni se­zon­da Ço­rum’u Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de tem­sil et­me­ye hak ka­za­nan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da Baş­kan Bah­ri Se­zen ta­kı­mı genç tek­nik adam Hü­se­yin Eğer’e tes­lim et­ti.

1985 Ço­rum do­ğum­lu Hü­se­yin Eğer uzun yıl­lar fut­bol­cu ola­rak hiz­met et­ti­ği Ço­rum’a 2014 se­zo­nun­dan iti­ba­ren ise Ço­rum Be­le­di­yes­por Böl­ge­sil Ge­li­şim Li­gin­de tek­nik adam ola­rak hiz­met ver­me­ye baş­la­dı.
Üç se­zon­dur Ço­rum Be­le­di­yes­por U 19 ta­kı­mı­nı ça­lış­tı­ran ve son se­zon­da grup­ta şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nan ta­kı­mın Tek­nik Pat­ro­nu olan Hü­se­yin Eğer, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’dan ge­len tek­lif üze­ri­ne Baş­kan Bah­ri Se­zen ile iki üç kez bir ara­ya gel­di ve tüm şart­lar­da an­laş­ma sağ­lan­dı. Hü­se­yin Eğer haf­ta için­de Sun­gur­lu’da dü­zen­le­ne­cek tö­ren­le res­mi im­za­yı ata­cak.

Hü­se­yin Eğer ile bir­lik­te Ço­rum Be­le­di­yes­por ma­sö­rü Ali Akı­nalp, Mi­mar Si­nan Genç­liks­por’da an­tre­nör Oğuz­han As­lan ve Sam­suns­por Ge­li­şim Li­gi ka­le­ci an­tre­nör­le­rin­den Ali Ya­man Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por tek­nik eke­bin­de gö­rev ya­pa­cak­lar.
Ye­ni se­zon­da Ço­rum’u BAL’da en gü­zel şe­kil­de tem­sil et­mek için trans­fer ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer’in üç yıl­dır bir­lik­te ça­lış­tı­ğı Ço­rum Be­le­di­yes­por ge­li­şim li­gin­de­ki kad­ro­dan 4-5 fut­bol­cu ile bir­lik­te Ço­rum’dan yi­ne abi­lik ya­pa­cak 2-3 isim ile gö­rüş­me­le­rin sür­dü­ğü öğ­re­nil­di. Kad­ro­nun ek­sik mev­ki­le­ri için­de dış trans fer­de 5-6 fut­bol­cu trans­fer edi­le­ce­ği öğ­re­nil­di. Ko­nu ile il­gi­li ola­rak haf­ta için­de dü­zen­le­ne­cek im­za tö­re­nin­de de­tay­lı bil­gi ve­ri­le­ce­ği be­lir­til­di.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2018, 10:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER