Sungurlu’dan dört takviye daha

Bu haf­ta so­nu oy­na­na­cak maç­lar­la baş­la­ya­cak olan Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de­ki tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por kad­ro­su­na dört ye­ni isim­le güç­len­dir­di.

Sungurlu’dan dört takviye daha

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Bu haf­ta so­nu oy­na­na­cak maç­lar­la baş­la­ya­cak olan Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de­ki tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por kad­ro­su­na dört ye­ni isim­le güç­len­dir­di.
Se­zo­nun ilk haf­ta­sın­da pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por’u ko­nuk ede­cek olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da Tek­nik He­ye­tin ra­po­ru doğ­rul­tu­sun­da gö­rüş­me­le so­nun­da an­laş­ma sağ­la­nan Niğ­de Be­le­di­yes­por’dan for­vet Bu­rak Sa­tıl­mış, Çi­ne Mad­rans­por’dan sto­per Ce­mal Öz­gün­su ve Sam­suns­por alt ya­pı­sın­dan sto­per Or­han Sa­fa Ba­rip ve Tol­ga Amas­ya­lı ile söz­leş­me im­za­la­dı.
An­laş­ma sağ­la­nan dört fut­bol­cu ta­kım­la bir­lik­te ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer bu dört tak­vi­ye ile da­ha al­ter­na­tif­li bir kad­ro ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER